1919 m. gruodžio 11 d. | Lietuvos pilietybės liudijimai platinami Sibire

Lietuvos pilietybés liudijimai (lietuvis‘ki pras‘partai, pasai) jau gatavi ir gruodzio mén. 2 dienâ is‘siuntinéti visiems Centralio Sibiro Lietuviû Biuro îgaliotiniams. Pras‘partai is‘leisti Vyriausiosios Tarybos vardu ir pasiras‘yti Tarybos pirmininko profesoriaus Kazimiero Bùgos ir sekretoriaus Vinco Gelumbicko.

Lietuvos pilietybés liudijimai (lietuvis‘ki pras‘partai, pasai) jau gatavi ir gruodzio mén. 2 dienâ is‘siuntinéti visiems Centralio Sibiro Lietuviû Biuro îgaliotiniams. Pras‘partai is‘leisti Vyriausiosios Tarybos vardu ir pasiras‘yti Tarybos pirmininko profesoriaus Kazimiero Bùgos ir sekretoriaus Vinco Gelumbicko. Kiekvienas pras‘partas be minétûjû paras‘û ir Centralio Biuro antspandos turi bùti vietos Lietuviù Biuro îgaliotinio pasiras‘ytas, uz‘registruotas ir îgaliotinio antspauda paz‘ymétas. […]

Instrukcijos ingaliotiniams.

Nr. 2. Lietuvos pilietybés liudijimû is‘duodamoji instrukcija.

1. Lietuvos pilietybés liudijimus îgaliotiniai is‘duoda lietuviû tautos z‘monéms kilusiems is‘ Lietuvos.

2. Kariuomenén imamûjû metû z‘monéms be pilietybés liudijimo yra dar is‘duodamas tam tikras lapelis, kuriame pranes‘ta, kad jie 1918 m. vasario mén. 16 dienos Lietuvos paskelbimu nepriklausoma Valstybe ir admiralo Kolc‘ako 1919 m. liepos mén. 13 dienos îsakymu (Nr. 409) neturi bùti kaipo svetimos valstybés pilieciai mobilizuojam[i] Rusù Kariuomenén. […]

Karo veiksmai Pietų Sibire ir Vidurinėje Azijoje 1919 m. rudenį – 1920 m. pavasarį. Tomskas bolševikų buvo paimtas 1919 m. gruodžio 22 d.


Šaltinis: „Mūsų balsas“, Sibiro lietuvių žinios, nr. 8, 1919 m. gruodžio 11 d., p. 1-2.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C1C1B0000851622?exId=124474&seqNr=1; https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C1C1B0000851622?exId=124474&seqNr=2