1919 m. gruodžio 12 d. | Vokiečių kraustymasis

Vokiečiai iš Lietuvos išėjo, bet išeidami kiek įmanydami plėšė ramius gyventojus. <…> Gruodžio 12 d. bermontininkai išėjo iš Skaudvilės. Paskutinė dalis bermontininkų atsižymėjo dar lig šiolei negirdėtais žvėriškumais ir plėšimais.

Vokiečių kraustymasis. Vokiečiai iš Lietuvos išėjo, bet išeidami kiek įmanydami plėšė ramius gyventojus. Čia paduodame bent kiek atsitikimų.

Gruodžio 12 d. bermontininkai išėjo iš Skaudvilės. Paskutinė dalis bermontininkų atsižymėjo dar lig šiolei negirdėtais žvėriškumais ir plėšimais. Iš apylinkinių kaimų apie Nemakščius ir Skaudvilę atimta daug arklių, karvių, penėtš kiaulių, grūdų, pašaro ir pinigų. Apskritai tik viename Nemakščių valsčiuje nuostolių padaryta daugiau nei kaip 200.000 auksinų. Pabudžių, Sauslakių, Butenų, Godgaudiškių, Kavaduonių kaimai yra labai apiplėšti. Žmonės labai įbauginti, nes vokiečiai sako vėl grįšią. Kalniškio kaimo Adomo Dulbio žmoną vienas vokiečių karininkas žvėriškai užmušė. Lemberto Juozo sudegino triobą, atėmė visus javus apie 750 pūdų, dvi panėti kiauli ir tris karves. Šilių Petrą nušovė.

Kavaduonių kaimo Petronę Oną ir Adomą Jakučius, Joną ir Antaną Pertašius vokiečiai smarkiai sumušė.


Gruodžio mėnesį sumušti bermontininkai traukėsi į Vokietiją, pakeliui buvo linkę plėšikauti. Neišvengta sumušimų ir net nužudymų. Bermontininkų plėšikavimai užgožė faktą, kad nemažai Vokietijos kariuomenės karių 1919 m. pradžioje talkino Lietuvos kariuomenei ginantis nuo bolševikų.

Kauno miesto muziejaus muziejininkas Simonas Jazavita

Vokiečiai kariai Lietuvoje Pirmojo pasaulinio karo metais. Dalis jų vėliau padėjo Lietuvai gintis nuo bolševikų, tačiau dalis jų ir prisijungė prie bermontininkų pajėgų. LCVA


Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=48870&biRecordId=4490

Šaltinis: Vokiečių kraustymasis, Kariškių žodis,  1919 12 18, Nr. 32, p. 230.