1919 m. gruodžio 13 d. | Generalinio Štabo pranešimas

Mūsų kariuomenės dalis Tauragės srity pasiekė sieną. Į mūsų rankas pateko keletas šarvuotų automobilių ir daug kito karo grobio.

Generalinio Štabo pranešimas

1919 XII 13

Bermontininkų frontas

Mūsų kariuomenės dalis Tauragės srity pasiekė sieną.

Į mūsų rankas pateko keletas šarvuotų automobilių ir daug kito karo grobio.

Bolševikų frontas

Kairiame bare žvalgų darbuotė. Podvinskio kaimą – priešais smarkiai apšaudė armotomis ir kulkosvydžiais.

Kituose baruose ramu.

Generolas Leitenantas NASTOPKA.

Kavalerijos karininkas Jonas Malejak. Kaunas. 1926 m. Kauno miesto muziejaus fondai.


Šaltinis: Generalinio Štabo pranešimas (1919, Gruodžio 17). Lietuva (272), p. 1. [žiūrėta 2019-11-25]

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/LNB00AD2076?exId=65060&seqNr=1