1919 m. gruodžio 14 d. | Demonstracija prieš bermontininkų žiaurumus

Priimta sekamoji rezoliucija: Mes, Lietuvos piliečiai, susirinkę į kelių tūkstančių žmonių demonstranciją Kaune <…> reiškiame griežčiausį protestą prieš vokiečių ir bermontininkų – kolčakininkų vandališką žudymą ir organizuotą plėšimą Lietuvos gyventojų.

Gruodžio 8 d. demonstracija Kaune

Pirmadienį, gruodžio 8 d., įvyko Kaune didelė demonstracija prieš vokiečius ir bermontininkus, kurie terioja Žemaičius. Demonstracija prasidėjo Viešoje Aikštėje 12 val., kur keletas kalbėtojų nupiešė vokiečių žvėriškus darbus. Demonstrantų tarpe buvo matyti tarp kitų viena didelė vėliava su parašu: „Už ginklo! Lietuvos Šaulių Sąjunga“. Iš Viešosios Aikštės demonstrantai su muzika ėjo prie ministerio pirmininko būstinės, kur vėl buvo pasakyta keletas kalbų. Čia kalbėtojai nurodė valdžiai, kad labiau klausytų visuomenės balso ir nesilenktų prieš Lietuvos priešus. Buvo čia aikštėn iškeltas ir netaktingas Niesselio komisijos žingsnis. Buvo pabrėžta, kad nieko neturima prieš prancūzų tautą, tik Nieselis nesąs palankus Lietuvos reikalams, kadangi jis susibičiuliavęs esąs su Lietuvos priešais lenkais. Šiokių tokių paaiškinimų del vokiečių avantiūros Lietuvoje davė ministeris pirmininkas Galvanauskas.

Toliau demonstrantai buvo atėję pas vokiečių pasiuntinybę, kur muzika pagriežė jai laidotuvių maršą, o demonstrantai ją apšvilpė.

Pagaliau demonstrantai atėjo prie generalinio štabo rūmų, kur sveikino Lietuvos kariuomenę. Tenai buvo išėjęs sveikinti demonstrantų vyriausis kariuomenės vadas Liatukas. Pasakius dar keletą kalbų, buvo priimta sekamoji rezoliucija:

Mes, Lietuvos piliečiai, susirinkę į kelių tūkstančių žmonių demonstranciją Kaune gruodžio 8 d. reiškiame griežčiausį protestą prieš vokiečių ir bermontininkų – kolčakininkų vandališką žudymą ir organizuotą plėšimą Lietuvos gyventojų. […]

Div. gen. Henris Albertas Niselis (Niessel). Žurnalo „Le pays de France“ viršelis. 1918 m. lapkričio 7 d.


Šaltinis: „Gruodžio 8 d. demonstracija Kaune“, Lietuvos ūkininkas, nr. 41, 1919 m. gruodžio 14 d., p. 4.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/LNB010DF585?exId=13699&seqNr=4