1919 m. gruodžio 16 d. | II karo mokyklos ir I aviacijos mokyklos karininkų išleidimas

Iškilmės prasidėjo šv. Mišiomis Kauno įgulos bažnyčioj. Paskui buvo išleidžiamųjų karininkų (dar kareivių formoj paroda). Perėjus jiems iškilmės maršą su muzika, Valstybės Prezidentas pasveikino jaunuosius karininkus ir priminė jiems sunkias jų pareigas dėl tėvynės, priminė kuo kariuomenė tvirta, būtent: drausme, dora ir tėvynės meile.

Gruodžio 16 d. buvo II karo mokyklos ir I aviacijos mokyklos karininkų išleidimas. Mūsų kariuomenėn stojo naujos kariškosios pajėgos, nauji karininkai išėję lietuvių karo mokyklą, prisisėmę mūsų kariškosios bei tėvynės meilės dvasios. Gi jei atsiminti pirmą balandžio 1 d. karo mokyklos išleidimą, matysime didžiausį skirtumą. II išleidimo iškilmėse aiškiausiai pasirodė ir mūsų valstybės ir kariuomenės žymus pirmyn žengimas ir sutvirtėjimas. Pirmo išleidimo iškilmės buvo padaryta pačioj karo mokykloj, viename kambary. Ten ir mišios buvo atlaikytos, ten ir prakalbos bei pasveikinimai buvo sakyti. Dabar gi išleidžiamųjų jaunų karininkų skaičius neleido pačioj karo mokykloj padaryti iškilmių, nes išleista du kartu daugiau, kai pirmą kartą. Be to ir svečių iškilmėse dalyvavo ir gi daugiau, kai tada, nes tuomet nebuvo tiek svetimų valstybių atstovų, kai dabar.

Iškilmės prasidėjo šv. Mišiomis Kauno įgulos bažnyčioj. Paskui buvo išleidžiamųjų karininkų (dar kareivių formoj paroda). Perėjus jiems iškilmės maršą su muzika, Valstybės Prezidentas pasveikino jaunuosius karininkus ir priminė jiems sunkias jų pareigas dėl tėvynės, priminė kuo kariuomenė tvirta, būtent: drausme, dora ir tėvynės meile. Toliau kalbėjo Vyr. Karo vadas ir karo mokyklos viršininkas, vis tais pačiais iškilmingais žodžiais primindami jauniesiems jų sunkias bei atsakomingas pareigas.

Valio mūsų kariuomenė, tegyvuoja nepriklausoma Lietuva, – nuolat girdėjosi aikštėj išleidžiamųjų šauksmai.

Visų ūpas pakeltas, kilnus, į parodą daug žmonių žiūri…

Po parodos buvo jauniems karininkams bei svečiams pietūs vakare karo mokykloj savybės šokių vakarėlis.

1919 m. Kaune įsikūrusios Karo mokyklos karininkai. Mokyklos viršininkas generolas Jonas Galvydis – Bikauskas sėdi centre, pirmoje eilėje. LCVA


Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=48870&biRecordId=4490

Šaltinis: II Karo Mokyklos išleidimas, Kariškių žodis,  1919 12 18, Nr.31, p. 230