1919 m. gruodžio 20 d. | Buvęs POW aktyvistas pastebėtas Vilniuje

Mums praneša, kad pabėgęs iš kalėjimo buvusis mūsų artilerijos sandėlio Kaune prižiūrėtojas, karininkas Stasys Niekrašas, del kurio nekaltai nukentėjo daug mūsų kareivių, tyčia ginklų vagystėj įtartų, – dabar esąs Vilniuje, tarnaująs žvalgybos skyriuje, užimąs žymią vietą ir jam esą pavesti visi šnipinėjimo dalykai Lietuvoje.

Žymus lenkų šnipas

Mums praneša, kad pabėgęs iš kalėjimo buvusis mūsų artilerijos sandėlio Kaune prižiūrėtojas, karininkas Stasys Niekrašas, del kurio nekaltai nukentėjo daug mūsų kareivių, tyčia ginklų vagystėj įtartų, – dabar esąs Vilniuje, tarnaująs žvalgybos skyriuje, užimąs žymią vietą ir jam esą pavesti visi šnipinėjimo dalykai Lietuvoje.

Minėtam Niekrašui esant artilerijos sandėlio prižiūrėtojui apsiginklavę strzelcy Nadniemenskie ir važinėję į Kauną revolverių pirktų, kuriuos Vilniuje vadinę „kowienskimi“.


Stasys Nekrašas buvo vienas pagrindinių POW (Polska organizacja wojskowa – Lenkų karinė organizacija) aktyvistų, kuris net pusmetį tarnavo Lietuvos kariuomenės artilerijoje. POW ginkluotą sąmokslą prieš Lietuvos Vyriausybę planavo įvykdyti iš rugpjūčio 28 į 29 d. Bet likus porai dienų Lietuvos žvalgybai pasisekė gauti duomenų apie šį sąmokslą ir jo organizatorius, jų planus, ginklų saugyklas. Iš karto buvo suimta daug POW narių. Tačiau tik rugsėjo 21 dieną buvo rasta papildomų įrodymų – daug POW dokumentų, paslėptų pas Stasio Nekrašo brolį Joną Nekrašą (gyveno Kalnų g. 36, dabar – V. Putvinskio g.).

Dar prieš tai artilerijos sandėlį prižiūrėjusio karininko elgesys kėlė įtarimų – jis vengė dėvėti Lietuvos kariuomenės uniformą, jo namuose kabėjo didelis baltas erelis, o kolegoms atrodė, kad jis džiaugiasi įvairiomis kariuomenės nesėkmėmis, iškylančiais sunkumais. Per šešis S. Nekrašo tarnybos mėnesius iš jo bei kitų, kaip vėliau paaiškėjo, POW narių – kpt. Vladimiro Lajausko bei krn. Leonardo Karaševičiaus (Keraševičiaus) – prižiūrimų artilerijos sandėlių dingo daug ginkluotės – apie 100 revolverių, 7 000 šovinių, 20 žiūronų, nedaug rankinių granatų ir signalinių raketų.

S. Nekrašas organizacijoje turėjo slapyvardį „Rolski“, užėmė Žvalgybos skyriaus komendantu, asmeniškai verbavo kitus Lietuvos kariuomenės karininkus. Jis buvo paskirtas vadovauti Valstybės Tarybos ir Vyriausybės narių suėmimui ir jų „nukenksminimui“. Vis dėlto vertintas kaip neturintis aiškių politinių įsitikinimų, negalintis daug darbuotis organizacijoje, nes tarnauja lietuvių kariuomenėje.

Rugsėjo 23 d. S. Nekrašas ir POW Kauno Apygardos komendantas Kowalec-Juzwik buvo suimti. Tačiau netrukus, rugsėjo 30 d. Stasys Nekrašas pabėgo į Lenkiją.

Kauno miesto muziejaus muziejininkas Rokas Sinkevičius


Kariuomenės teismas teisia peoviakus už sąmokslą prieš Lietuvos valstybę (1920 m.). Iš knygos: „Savanorių žygiai: Nepriklausomybės karų atsiminimai“, sudarytojas Petras Ruseckas, Kaunas: Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjunga, 1937 m.


Šaltinis: „Žymus lenkų šnipas“, Lietuva, nr. 275, 1919 m. gruodžio 20 d., p. 4.