1919 m. gruodžio 24 d. | Menas kaip tautos jungiamoji grandis

Gerais laikais kokią visuomenę daugiau jungė tikyba, dabar tikyba jungia jau nebevisus. Jungia mus kalba, bet ir jai jau nebeduodama tokios didelės vertės kaip prieš kokį dvejetą dešimtmečių. Dabar pavyzdin Skandinavijos valstybėse dideliu jungiamuoju elementu tarnauja menas.

Ignas Jurkunas-Šeinius

Kas mus jungia?

Mes jau esam patyrę šiais nelaimės metais, kad mus daug kas jungia. Rasta mūsų visuomenėj daugiau jungiamos medžiagos, neg tat buvo laukta prieš karą.

Lietuvos valstybė susideda ne iš saujos žmonių ir ne iš vienos kokios partijos. Lietuvoj esama daug žmonių skirtinų pažiūromis ir taip pat nemaža partijų, kurios visuomet pasirengę kipti viena kiton karštoj kovoj. […]

O kas mus visuomenėje daugiau jungia? Gerais laikais kokią visuomenę daugiau jungė tikyba, dabar tikyba jungia jau nebevisus. Jungia mus kalba, bet ir jai jau nebeduodama tokios didelės vertės kaip prieš kokį dvejetą dešimtmečių. Dabar pavyzdin Skandinavijos valstybėse dideliu jungiamuoju elementu tarnauja menas. Gal mums net keista atrodytų, bet taip ištiesų yra. In meną nebeindedama daugiau Skandinavijoj kokių tikybinių ar partijinių kovojančių pažvalgų. Ir socialdemokratų ir dešiniųjų vedėjai taiso meno paskaitas ir vakarėlius ir miestuose ir sodžiuose. Ir jie lankomi be skirtumo nuomonių ar partijų. Ten susieina, ten susisiekia žmonės, o per artimą bendravimą visuomet nesunku rasti ir daugiau, kas jungia, o ne skyria. Bendrumoj gimsta bendri reikalai, ir nudila priešginybės ir nesusipratimai.

Taip yra Skandinavijoj. Gal Lietuvoj menas dar ir nepriaugęs kad visus jungtų? Dabar jungia karas, bet jis praeis. Reikia ieškoti jau jungimo pamato ateičiai. Musų menas jau ištiesų yra paaugęs tiek, kad mes visi be skirtumo galėsim juo gyventi ir stiprinsimės. Susitiksim mes dažniau ties meno aukuru, suprasim geriau vieni kitus. […]

Dailininko Petro Kalpoko personalinė darbų paroda. Kaunas, 1928 m. Kauno miesto muziejaus fondai


Šaltinis: „Didelė lietuvių demonstracija“, Tauta, nr. 9, 1919 m. gruodžio 24 d., p. 2.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C10000033545?exId=120494&seqNr=2