1919 m. gruodžio 25 d. | Sveiki, sulaukę Kalėdų švenčių!

Tyli naktis, šventa naktis! Tai kūčių naktis. Apie Kalėdų eglelę susirenka daugel namuose šeimynos liksma širdžia, džiaugsmingomis akmis, neregimu meilės ryšiu sujungti. Vargingas ir agailėtinas tas žmogus, kurs sau vienas Kūčių vakare atstu nuo savųjų tyliasias valandas praleisti tur.

Sveiki, sulaukę Kalėdų švenčių!

Kalėdų varpai

Tyli naktis, šventa naktis! Tai kūčių naktis. Apie Kalėdų eglelę susirenka daugel namuose šeimynos liksma širdžia, džiaugsmingomis akmis, neregimu meilės ryšiu sujungti. Vargingas ir agailėtinas tas žmogus, kurs sau vienas Kūčių vakare atstu nuo savųjų tyliasias valandas praleisti tur. Visokiomis dovanėlėmis norime mes saviesiems meilę išrodyti, norime, kad visi aplink mus džiaugtųs. Juk mums per Kalėdas pasirodė apaštalo žodžiu meilingumas ir malonė Viešpaties Dievo. Todėl skamba iš bažnyčios tarnų lūpų gaivinamoji evangelija. Taip Dievas mylėjo žmones, jog savo vienatūrį sūnų davė, kad visi jį tikį neprapultų, bet amžiną gyvatą turėtų.<…> Bet mes turime kiekvienas savaime prigelbėt, kad rastųs tikra taika, netikt tarp priešingų tautų-čia mes daug nepertaisysime-bet ypač tarp mūsų pačių, mylimosios tėviškės sūnų ir dukterų kai visi draugiškai, atmetę gilius partijų priešingumus, darbuotumės Kalėdų dvasėje nuskriaustos Lietuvos ir savo nukentėjusių draugų laimei.

Laimingų sveikų Kalėdų kūnui ir sielai.


Šaltinis: Kalėdų varpai (1919, Gruodžio 25 ). Lietuva (279), p. 1. [žiūrėta 2019-11-25]

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/LNB00AD2076?exId=65052&seqNr=1