1919 m. gruodžio 26 d. | Koncertas balius Rotušės salėj

Antrą Kalėdų Dieną, Lietuvių Moterų Globos Komitetas vaikų našlaičių prieglaudų naudai rengia Koncertą-balių.<…> Pradžia 8 val. vak. Pabaiga 3 val. nakties. Bilietų nuo 10 iki 30 auks. 

TEATRAS IR MUZIKA

Koncertas balius

Rotušės salėj penktadienį, gruodžio 26 d. Antrą Kalėdų Dieną, Lietuvių Moterų Globos Komitetas vaikų našlaičių prieglaudų naudai rengia Koncertą-balių. Dalyvauja: P. A. Nezabitauskaitė-Galaunienė (dainos), V. H. Herbeck-Hansen (fortepijonas), V. A. Sutkus (deklamacija), V. Leškevičius (simfonijos orkestras). Pradžia 8 val. vak. Pabaiga 3 val. nakties. Bilietų nuo 10 iki 30 auks. Galima gauti iš anksto M. Gustaičio cukrainėje, Laisvės Alėja 66 Nr.; o koncerto dieną Rotušės salėje nuo 5 val. p. p.

Adelė Nezabitauskaitė-Galaunienė – Džiuljeta Ž. Ofenbacho operoje „Hofmano pasakos“.
Kaunas. 1925 m. Kauno miesto muziejaus fondai


Šaltinis: „Lietuva“, 1919 m. gruodžio 25 d., Nr. 279, p. 4

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=65052