1919 m. gruodžio 27 d. | Senus metus baigiant ir naujų belaukiant

Išvijus rusų bolševikus reikėjo kreiptis vėl atgal į rusų caro ir vokiečių kaizerio bernus – kolčakininkus, bermontininkus. Ir ši kova taip pat buvo vaisinga. Ir beveik į pusantro šimto metų mes švenčiame pirmą kartą tokias Kalėdas, kada nėra Didžiojoj Lietuvoj nei vieno ruso, ne vieno vokiečio…

Sulaukėme Kalėdų švenčių. Bet švęsti šiemet tegalime tik rankos darbų nedirbdami, ir tai gal ne visur. Tada, kada iš visų pusių dar apnykę priešai tykoja Lietuvos nepriklausomybę paglemžti ir jos darbo žmones pavergti, kada viduj tenka viskas išnaujo statyti – ne metais ilgoms šventėms su ilgais pasilinksminimais, ne metais didelės puotos kelti, degtinę gerti.

Nesakome, kad nereiktų pailsėti arba ir dorai pasilinksminti. Juk pergyvenome ilgus sunkaus darbo ir kruvinos kovos metus. Pernai Kalėdų švenčių metu visoj Lietuvoj buvo dar vokiečiai, o kur jie buvo pasitraukę, ten atėję buvo rusai bolševikai. Pati Lietuvos vyriausybė, M. Sleževičiaus visų partijų koalicijos pagrindais sudaryta, priversta buvo, be kareivių, be apsaugos, apleisti Lietuvos sostinę Vilnių ir keltis į Kauną. Pačiam Kaunui gręsė rusų bolševikų pavojus. Šiandien kas kita. Be draugų ir be pinigų pradėję, per kelias savaites turėjome kariuomenės būrius, kurie garbingai išlaikė pirmąsias kovas su rusų bolševikais. O praėjo keli mėnesiai, nežiūrint vokiečių trukdymo ir naujo okupanto – lenkų, rusų bolševikai buvo galutinai sumušti ir iš Lietuvos išvyti. Išvijus rusų bolševikus reikėjo kreiptis vėl atgal į rusų caro ir vokiečių kaizerio bernus – kolčakininkus, bermontininkus. Ir ši kova taip pat buvo vaisinga. Ir beveik į pusantro šimto metų mes švenčiame pirmą kartą tokias Kalėdas, kada nėra Didžiojoj Lietuvoj nei vieno ruso, ne vieno vokiečio…

<…>

Tat linkėdamas linksmų Kalėdų švenčių „Lietuvos Ūkininkas“ kviečia visus į bendrą darbą ir kovą dėl Lietuvos nepriklausomybės, demokratinės tvarkos ir darbo žmonių gerovės sekamais Naujais Metais.

Arkikatedra bazilika ir Vytauto bažnyčia. Kaunas. 1939 m. Kauno miesto muziejaus fondai


Šaltinis: Senus metus baigiant ir naujų belaukiant (1919, Gruodžio 27) Lietuvos ūkininkas (43), p. 2. [žiūrėta 2019-11-25]

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/LNB010DF585?exId=13697&seqNr=2