1919 m. gruodžio 28 d. | Kauno karo ligoninėje iškilmingas renginys

Valstybės prezidentas, kurs, kaip teko sužinoti, ligoninei paaukavo 2000 auksinų ir dėkavojo ligoninės gydytojams už jų pasišventimą sunkiame darbe. Žemaičių vyskupas reiškė džiaugsmo, kad dabar ligonys galėsią išeiti sveiki ne tik kūnu, bet ir dvasia.

Kauno kronika

– Gruodžio 28 d. Kauno karo ligoninėje buvo koplyčios ir kitų rūmų iškilmingas pašventinimas. Daugybė garbingų svečių, pakviestų ligoninės viršininko pulkininko leitenanto D-ro Slyžio, pripildė koplyčios rūmą. Žemaičių vyskupas pasakė pamokslą iš tos dienos evangelijos apie nekaltų kūdikėlių žudymą prilygindamas tai prie mūsų kariuomenės ir laikė pirmas iškilmingas mišias. Paskui visi aplankė ligonis. Valstybės prezidentas ir prezidentienė, vyskupas ir kiti svečiai meilingai kalbėjos su ligonimis, juos palinksmindami ir stiprindami jų viltį. Dauguma jų gavo gražių Kalėdoms dovanėlių. Prie pietų, surengtų privatinėmis lėšomis, D-ras Sližys svečius pasveikino, išdėstydamas ligoninės darbą. Ji įsikūrusi kovo mėn. lig paskutinių dienų perleidusi 6000 ligonių: jų tarpe padaryta 300 operacijų. Valstybės prezidentas, kurs, kaip teko sužinoti, ligoninei paaukavo 2000 auksinų ir dėkavojo ligoninės gydytojams už jų pasišventimą sunkiame darbe. Žemaičių vyskupas reiškė džiaugsmo, kad dabar ligonys galėsią išeiti sveiki ne tik kūnu, bet ir dvasia. Be to, kalbėjo vyriausias karo vadas Liatukas, viceministeris Merkis, generolai Nastopka ir Bulatas, Anglų, Prancūzų, Amerikiečių ir Estų atstovai, D-ras Nagevičius, D-ras Šliupas raudonojo kryžiaus vardu, D-ras Gaigalaitis, D-ras Nasvytis ir kiti.

Po pietų buvo vakaras. Ligoninės choras gražiai padainavo tautos himną ir keletą dainų. Be to, savi artistai mėgėjai vaidino „Tarnas įpainiojo“ ir „Kurčias žentas“. Vaid[in]ęs roles pirmam veikale karininko, o antram tarno davė tikro artisto pasigėrėjimo. Karo ligoninė, būdama gana įtalpi, turi 800 lovų ir darbštų personalą, vaizduoja mažą pasauliuką neužmiršdami nė meno. Ir reikia linkėti, kad karo ligoninė, kaipo mūsų armijos dalis, ištvertų garbingam savo uždav[in]y.

Generolas leitenantas, vyriausias karo vadas P. Liatukas. Fotonuotrauka iš kn. Lietuvos albumas. Antras (fotografuotinis) leidimas. Vilnius, 1990, p. 73


Šaltinis: „Lietuva“, 1919 m. gruodžio 31 d. Nr. 282, p. 3

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=65048