1919 m. gruodžio 29 d. | Nualintas sodžius stokoja kultūrinių pajėgų

Visa šviesuomenė, kiek mes jos turime, susibūrė į miestus, taip sakant, į centrus. Sodžius liko be sumanių, mokančių darbą dirbti valdininkų, be mokytojų, be kultūros darbininkų. Sodžiuj pasiliko daugiausia tie, kurie mieste prisišlieti nesugebėjo, kurie ir dabar dar laukia progos persidanginti į miestą. […]

Kaunas, gruodžių 29 d.

Į Sodžių

Karo metu visų daugiausia nukentėjo sodžius. Išsivadavimo valandą visų daugiausia stiprybės davė sodžius. Ir dabar sodžius visų daugiausia apleistas, visų daugiausia kenčia.

Miesto gyventojai – daugiausia rankpelniai, ar vertelgos, ir kaipo tokie, savaime, negali turėti tokio meilingo prisirišimo prie savo vietos, prie savo žemės, kaip tai turi sodietis, ją savo prakaitu šlakstydamas, iš jos gyvybės sultis semdamas. Sodiečiui sudeginti troba, sunaikinti jo ūkį, reiškia visą jo gyvenimą nuniokoti. […]

Visa šviesuomenė, kiek mes jos turime, susibūrė į miestus, taip sakant, į centrus. Sodžius liko be sumanių, mokančių darbą dirbti valdininkų, be mokytojų, be kultūros darbininkų. Sodžiuj pasiliko daugiausia tie, kurie mieste prisišlieti nesugebėjo, kurie ir dabar dar laukia progos persidanginti į miestą. […]

Tat teskambie kiekvieno kultūros visuomenės darbuotojo širdy: į sodžių! Į sodžių – su knyga, su šviesa, su gyvu darbu!

Lietuvos ūkininko kalendorius 1935 metams. Kauno miesto muziejaus fondai


Šaltinis: „Į Sodžių“, Lietuva, nr. 281, 1919 m. gruodžio 30 d., p. 1.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/LNB00AD2076?exId=65049&seqNr=1