1919 m. gruodžio 30 d. | Europa serga

Miestai izgriauti, Moteris sunykę, Waikai alkani – toks Paweikslas Senutēs Europos. Kenczia daug tenykszcziai Gywentojai. Stinga jiems Duonos, stinga Autuwų, stinga Drabužių ir daugelio kitų reikalingų Dalykų.

Susirgo Europa

Nabagē ta Europa. Senai jau negaliawo, senai jau jai reikējo gero Gydytojo, bet wis dar sziaip=taip laikēsi ant Kojų. Iszkilus Pasaulio Karui tas „sergantis Žmogus“ galutinai susirgo ir niekas tikrai nežino, tuomet jis pasweiks.

Isztikro, dabartinē Europos Padētis waizdinasi labai tamsiose Spalwose. Serga ji fiziszkai, serga ir moraliszkai.

Daugis Dirwų ten pudymauja dabar, Fabrikos užsidarę, bedarbių Darbininkų dewynios Begalybēs, Miestai izgriauti, Moteris sunykę, Waikai alkani – toks Paweikslas Senutēs Europos. Kenczia daug tenykszcziai Gywentojai. Stinga jiems Duonos, stinga Autuwų, stinga Drabužių ir daugelio kitų reikalingų Dalykų. Sodžių Gywentojams dar pusē Bēdos, bet Miestams Suwis labai apgailētinas. […]

Susmuko ir moraliszkai Europa. Keturis Metus ji pluduriawo Kraujo, Aszarų ir Swaigulio Sukuryj, tikēdama, ka sztai ji iszeis isz to wiso baisiaus Sukurio atnaujinta, pagrožējusi, demokratiška, apsaugota amžinai nuo panaszių Karų Wēsulų. Geresnių ir teisingesnių Laikų Wiltis taip giliai buwo įsiskwerbusi į Europieczių Galwas, kad daugelis iš ju buwo įsiwaizdinę, kad Karui pasibaigus idealiszka, Tiesa, Brolybē, Lygybē ir tt. užwieszpatawus jų Padangēje. […]

Amerikos „Lietuwa“

Kaizerinės kariuomenės gurguolės Vilniaus gatvėje. Kauno miesto muziejaus fondai


Šaltinis: „Susirgo Europa“, Prūsų lietuwių balsas, nr. 214, 1919 m. gruodžio 30 d., p. 4.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C1B0004176278?exId=159570&seqNr=4