1919 m. gruodžio 6 d. | Dėl valstybės turto aikvojimo

Pastebėta, kad išduodami kareiviams nauji rūbai ir avalinė greitu laiku suplėšomi. Iš aktų numatoma yra, kad net neseniai išduoti amerikoniški rūbai jau suplėšyti, ir kariuomenės dalys reikalauja jų pamainymai.  Toks apsireiškimas aiškiai parodė, kad kariuomenės dalinių vadai, ypač ūkio vedėjai visai neprižiūri, kaip aikvojamas Valstybės turtas <…>.

Pastebėta, kad išduodami kareiviams nauji rūbai ir avalinė greitu laiku suplėšomi. Iš aktų numatoma yra, kad net neseniai išduoti amerikoniški rūbai jau suplėšyti, ir kariuomenės dalys reikalauja jų pamainymai.  Toks apsireiškimas aiškiai parodė, kad kariuomenės dalinių vadai, ypač ūkio vedėjai visai neprižiūri, kaip aikvojamas Valstybės turtas, visai užmiršdami, kad drabužiai ir avalinė Valstybei labai ir labai brangiai atsieina ir jų ypač šiame pareinamame momente sunku Valstybei išgauti, juo labiau, kad sunaikintoje savo šalyje dar neturime atatinkamų dirbtuvių pagaminimui viso ko Armijai.

Viršminėto apsireiškimo pavyzdžiu gali būti 11-as atsargos batalionas, kuris prisiuntė aktą dėl suplėšytų deliai maž ūgio 28 amerik. Mundirų ir 116 kelnių.

Pabrėždamas reikalingumą prižiūrėti, kad valdiški rūbai ir avalinė būtų tinkamai vartojami ir dabojami nuo plėšymo ir sugadinimo, kariuomenės dalių vadams, karo komendantams, kariškų įstaigų bei atskirų komandų viršininkams įsakau bent kartą į mėnesį apžiūrinėti komisijoje nešiojamus drabužius, o taippat ir avalinę. Drabužiai ir batai, reikalaujantieji nedidelio pataisymo, taisyti dalyse, visai sudevėti ir reikalaujantieji didesnio pataisymo su tinkamais aktais prie 3 egz. sąrašų grąžinti į Centr. Intendantūros Dirbtuvę Šančiuose (Kaunas).

Vieton grąžinamų Intendantūron senų daiktų, pridedant prie reikalavimų atatinkamus aktus, iš kliendantūros išgauti naujus daiktus pamainymui grąžinamų, prisilaikant etato.


„Kariškių žodyje“ aprašomas reiškinys, su kuriuo kovojo ir to meto žmonės, kai gauta parama buvo eikvojama, jos nesaugant, todėl naujos, iš JAV gautos uniformos ir ekipuotė, karių buvo netaupiai naudojamos, neretai suplėšomos.

Kauno miesto muziejaus muziejininkas Simonas Jazavita

1919 m. Lietuvoje apsilankę JAV karininkai prie ,,Metropolio“ viešbučio Kaune, prisidėję prie paramos Lietuvai teikimo.LCVA


Šaltinis: Lietuvos Kariuomenei Įsakymas Nr.199, Kariškių žodis,  1919 12 18, Nr. 31, p. 230.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=48870&biRecordId=4490