1919 m. kovo 10 d. | Nukauti bolševikai

Kovo mėn. 10 d. keliolika būrio raitelių su vienu vokiečių kulkosvaidžiu ir kulkosvaidininkais puolė Pociūnėlių miestelį, kur buvo apie 90 bolševikų su trim kulkosvaidžiais ir sėkmingai, be jokių iš mūsų pusės nuostolių, juos išmušė. Čia buvo keliolika bolševikų nukautų ir trys paimti nelaisvėn.


Gimęs 1883 m. Rokiškio apskrityje, Nepriklausomybės kovų savanoris ir metraštininkas, Steigiamojo Seimo narys, Kauno savivaldybės narys, aktyvus visuomenininkas. Petras Ruseckas I-ąjį savo „Savanorių žygių“ tomą išleido 1937 m. Jo tikslas buvo, kad Nepriklausomybės kovos nenueitų užmarštin. Todėl šiam leidiniui buvo surinkti daugybės tuometinių savanorių atsiminimai. Minimame episode pateikti karininko mokytojo J. Mikoliūno atsiminimai, kurie nukelia į aktyvių kovų dėl Krekenavos, kur buvo įsitvirtinęs didelis bolševikų dalinys, laikotarpį. Kaip ir daugelio kitų Nepriklausomos Lietuvos šviesuolių, P. Rusecko likimas buvo tragiškas. Lietuvą antra kartą okupavus SSRS, P. Ruseckas buvo NKVD suimtas, o 1945 m. mire išsekęs Džezkazgano lageryje, toli nuo tėvynės. 

Kauno miesto muziejaus muziejininkas Simonas Jazavita

Šaltinis: Petras Ruseckas, Savanorių žygiai, Kaunas, 1937, p. 100