1919 m. kovo 22 d. | Widuno Gimimo Dienai

Lai ir naujůsiůse sawo Amžiaus Metůse jis mums, lygiai dabar sunkias Kowas už musų Tautos Ateitį bekowojantiems, wis isznaujo primena, kad už prakilnius Mierius reikia kowoti prakilniais Ginklais – Teisybēs ir Doros!

Widuno Gimimo Dienai. Rytoj, 22. szio Mēn., garbingasis musų Raszytojas ir Poetas Widunas baigia wēl wienus sawo Amžiaus Metus. Wisi Lietuwiai, kurie nebodami sziandieniszkų Gąsdinimų ir Bauginimų dar nepaliowē Lietuwiais wadintis, isznaujo atsimins jo Nůpelnus tautiszkamjam musų Krutējime, ir jam půlancziąją Pagarbą iszreiksz. Nenor nů to atsilikti nei „Prusų Lietuwių Balsas“ ir prisideda su sawo Lapeliu prie pinamojo Poetui Laurų Wainiko. Lai ir naujůsiůse sawo Amžiaus Metůse jis mums, lygiai dabar sunkias Kowas už musų Tautos Ateitį bekowojantiems, wis isznaujo primena, kad už prakilnius Mierius reikia kowoti prakilniais Ginklais – Teisybēs ir Doros! Pernai, suējus jam 50 Metų Amžiaus, Lietuwiai sawo Poetą pagerbē įsteigdami „Widuno Fondą“ Lietuwių tautiszkiems Reikalams paszelpti. Tie Reikalai eina dar wis didyn. Taigi besikartojant Poeto Gimimo Dienai atsiminkime ir wēl kitą Fondą ir didinkime jį naujomis Aukomis. Tůmi geriausiai iszreikszime jam sawo Pagarbą, ir weiksime sawo paczių Naudai.

Vydūnas. „Lietuvos varpeliai“ (gaidos). Tilžė, 1909 m. Kauno miesto muziejaus fondai


Šaltinis: Widuno Gimimo Dienai (1919, Kovo 22). Prusu lietuwių balsas (24), p. 3. [žiūrėta 2019-03-14]

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C1B0004176278?exId=159580&seqNr=3