1919 m. kovo 23 d. | Bolševikų propaganda Vokietijoje

Berlynas, kovo 23 – Vietos laikraštis ,,National Zeitung pranešė, kad vietos vokiečių bolševikai Petrogradan pasiuntę savo delegaciją. Ta delegacija jau nuvykusi Petrogradan. Ir šiandie vietos bolševikus informuojanti apie rusų bolševikų veiksmus ir jų armijos žygius.

Berlynas, kovo 23 – Vietos laikraštis ,,National Zeitung pranešė, kad vietos vokiečių bolševikai Petrogradan pasiuntę savo delegaciją. Ta delegacija jau nuvykusi Petrogradan. Ir šiandie vietos bolševikus informuojanti apie rusų bolševikų veiksmus ir jų armijos žygius.

Anot delegacijos pranešimų, rusų bolševikai su pavasariu mano pradėti ofenzyvą prieš visą vakarinę Europą. Pirmoji bolševikų auka būsianti Ungarija. Paskui Vokietija, visa Austrija ir tt.

Rusų bolševikų armijos ofenzyva busianti pradėta vienu kartu su bolševikų sukilimu Vokietijoj ir Austrijoj. Kuomet komunistai užvaldysią Austrijos sostinę Vienną, tuomet bolševikams laimėjimas busiąs užtikrintas.


Aprašomų įvykių metu Lietuvai ir visai Europai grėsė bolševizmo invazijos pavojus. Pasaulinės valdžios siekę bolševikai, nenorėjo sustoti ties Rusija – jų tikslas buvo tokios senosios Europos sostinės kaip Berlynas ar Viena, kaip ir nurodoma ,,Draugo“ straipsnyje.  Kad šios bolševikų svajonės nebuvo bergždžia reikalas įrodo sėkmingas komunistinis perversmas Vengrijoje, kuri taip pat minima straipsnyje. 1919 m. kovo 21 d. valdžią čia užgrobė aršaus revoliucionieriaus Bela Kun vadovaujami komunistai pradėję radikalas socialines reformas ir terorą prieš Vengrijos gyventojus. Jie net turėjo savo smogikus, vadinamus ,,Lenino berniukais“, kurie atiminėjo iš valstiečių maisto produktus. Daugelyje šalių bijota, kad jei Rusijos bolševikai suteiks karinę paramą Bela Kun komunistiniam rėžimui Vengrijoje, tokių perversmų įvyks ir kitose Europos šalyse, tarp jų ir Lietuvoje.

Kauno miesto muziejaus muziejininkas Simonas Jazavita


Šaltinis: Bolševikų propaganda Vokietijoje, Draugas, 1919 03 24, p. 1.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=196944