1919 m. kovo 29 d. | Wokieczių Kareiwiszkoji Policija Kaune

Wokieczių Kareiwiszkoji Policija Kaune jieszko wisokių Apicierų, tarnawusių Kareiwių, Paapicierų, taip-pat Remestininkų. Kas Dwiratį tur, gal atsigabenti. Taip pat Policijos Szunių. Siulo 9 M. ant Dienos.

Wokieczių Kareiwiszkoji Policija Kaune jieszko wisokių Apicierų, tarnawusių Kareiwių, Paapicierų, taip-pat Remestininkų. Kas Dwiratį tur, gal atsigabenti. Taip pat Policijos Szunių. Siulo 9 M. ant Dienos. – Rodos, kad Wokiecziams Kaune atsirado nejauku, kad stengiasi padidinti Policiją. Butų geistina, kad jie dirbtų Lietuwai ant Naudos. Skaitant apie Wokieczių padarytas Wagystes ir Plēszimus, ką jie patys – nors Iszmintingieji – pripažysta, reikia isztarti Lukestį, kad padidintoji Policija Kaune geriau uždabotų ant tokių Piktadējų jų paczių Brolių!

Šuns žetonas. Lietuva. 1918 m. Kauno miesto muziejaus fondai


Šaltinis: Wokieczių Kareiwiszkoji Policija Kaune (1919, Kovo 29). Prusu lietuwių balsas (27), p. 4. [žiūrėta 2019-03-25]

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C1B0004176278?exId=159583&seqNr=4