1919 m. kovo 3 d. | Įsakymas Kauno miesto ir apskrities gyventojams

Uždraudžiu civiliems žmonėms laikyti be mano leidimo automobilius, motociklus ir dviračius ir jais važinėti. Kauno miesto gyventojai turintieji automobilį, motociklą arba dviratį privalo nevėliau š. m. kovo mėnesio 8 dienos užregistruoti miesto komendantūroje <…>. Kas to nepadarys – bus baudžiamas iki 3 mėnesių kalėjimo arba 3000 mk. piniginės pabaudos.

Kauno miesto ir apskrities gyventojams

Įsakymas.

1.

Atmainau šių metų vasario mėnesio 16 dienos įsakymo paragrafą 7 kuriuo buvo draudžiama išvažiuoti iš Kauno be mano leidimo; nuo šios dienos leidžiama liuosai išvažiuoti, paliekant važiuojančiųjų kontrolę.

2.

Uždraudžiu civiliems žmonėms laikyti be mano leidimo automobilius, motociklus ir dviračius ir jais važinėti. Kauno miesto gyventojai turintieji automobilį, motociklą arba dviratį privalo nevėliau š. m. kovo mėnesio 8 dienos užregistruoti miesto komendantūroje; apskrities gyventojai – nevėliau kovo mėn. 18 dienos pas vietinės milicijos nuovadų viršininkus. Kas to nepadarys – bus baudžiamas iki 3 mėnesių kalėjimo arba 3000 mk. piniginės pabaudos. Be to, išvardytieji daiktai bus iš prasižengusiųjų konfiskuoti.

3.

Įsakau visiems Kauno miesto ir apskrities krautuvininkams, taip pat kavinių, restoranų, kliubų, viešbučių, kinematografų, teatrų, fabrikų, dirbtuvių ir kitų panašių įstaigų savininkams ir draugijoms pagaminti ir iki š. m. kovo mėn. 20 d. iškabinti ant tų įstaigų žemesnėje vietoje lietuviškas jų pavadinimo iškabas, parašytas stambiomis raidėmis taisyklinga lietuviška kalba. Iškabos vokiečių kalba palieka. Greta gali būti parašai ir kitomis vietos kalbomis. Neišpildžiusieji šio įsakymo bus baudžiami iki 3000 mk. arba 3 mėnesių kalėjimo.

4.

Kauno mieste ir apskrityje pasklido gandas buk uždrausta vežti Kaunan maisto produktai, manufaktūra ir kitos prekės. Pranešu visų žiniai, kad į Kauną ir Kauno apskritį leista liuosai vežti visi paminėtieji daktai. Smarkiausiai gi draudžiama visiems tų daiktų išvežimas iš Kauno miesto ir apskrities be Vyriausios Tiekimo Valdybos leidimo.

5.

Vokiečių kareiviams palieka galioje visi vokiečių karo valdžios įsakymai.

 

Kauno miesto ir apskrities Karo Komendantas

Mikuckis.

Kaunas

1919 m. kovo mėn. 3 d.

Veterinarijos gydytojas Juozas Butkevičius. Kaunas. XX a. 3 deš. Kauno miesto muziejaus fondai


Šaltinis: Kauno miesto ir apskrities karo komendanto įsakymas dėl iškabų lietuvių kalba. 1919 m. kovo 3 d. KAA. F. 219, ap. 1, b. 7, l. 8.