1919 m. kovo 6 d. | Į artileristus

Lygiai mielai yra kviečiami visi vyrai laisvanoriai, mokantieji rašyti ir norintieji artilerijoje tarnauti, betarpiai kreiptis į artilerijos dalį, kad galėtų būti nuskirti į artilerijos pulkus ir tapti artileristais.

Karas parodė, kokios didelės reikšmės gali turėti šalies gynime artilerija.

Kiekvienas, turįs nors ir mažą supratimą karo reikaluose, žino, kiek ji turi savyje galybės. Teisybė, kariaujantieji dažnai naudoja jąją užėmimo tikslams, bet mes, visados būdami svetimi tokių siekimų, kreipiamės į visus buvusius kareivius artileristus, kad artileristai, kurie dabar yra ar tai milicijoje ar tai šiaip ne eilinį užsiėmimą turi, arba pagalios kitą darbą eina, nesišalintų, nelauktų, kol juos priverstina mobilizacija vers atvykti į kariuomenės eiles, o tučtuojau vyktų į artilerijos pulkus.

Išmušė valanda, kada kiekvienas artileristas turi eiti Lietuvos nepriklausomybę ginti, nes jis ypačiai brangus kareivis, nes artileristų skubiai negalima prirengti.

Gaudesys armotų, nutaikintų Lietuvos laisvės gynėjo, turi jos priešininkams parodyti, kad šie pastarieji negali drįsti ginklo kelti prieš Lietuvos nepriklausomybę, jos laisvę, jos sienų nepaliečiamybę… Dideliai nusideda Lietuvai tie, kurie būdami pašaukti Lietuvos gintų (feerverkeriai, aficieriai), naudodamies tuo, kad jiems bolševikų Rusuos valdžia yra išdavus popiergalį su pažymėjimu „soldat“, randa galimu neiti tėvynės gintų.

Visi tad artileristai, buvusieji kanonieriai, feerverkeriai, raitininkai ir visi kiti mobilizuoti ar nemobilizuoti kuo greičiausia turi  atvykti į artilerijos pulkus ir kreiptis į Apsaugos Ministerijos dalį arba vietų komendantus.

Tatai liepia daryti jųjų pilietiškos pareigos dėl gimtojo krašto.

Lygiai mielai yra kviečiami visi vyrai laisvanoriai, mokantieji rašyti ir norintieji artilerijoje tarnauti, betarpiai kreiptis į artilerijos dalį, kad galėtų būti nuskirti į artilerijos pulkus ir tapti artileristais.

Artilerijos Viršininkas

Karininkas GĖDGAUDAS

Vokiečių kariuomenės artilerija. 1915 m. Kauno miesto muziejaus fondai


Šaltinis: Į artileristus (1919 m. Kovo 6), Lietuva (46), p. 1 [žiūrėta 2019-02-13]

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/LNB00AD2076?exId=65116&seqNr=1