1919 m. lapkričio 1 d. | Nekrologas Tadui Daugirdui

A. a. Tadas Daugirda. Šių metų lapkričio 1 d. ilgai sirgęs mirė Tadas Daugirdas, Valstybės Archeologijos Komisijos pirmininkas, Lietuvos praeities tyrinėtojas.

A. a. Tadas Daugirda. Šių metų lapkričio 1 d. ilgai sirgęs mirė Tadas Daugirdas, Valstybės Archeologijos Komisijos pirmininkas, Lietuvos praeities tyrinėtojas.

Tadas Daugirdas gimė 1852 metais. Mokėsi Vilniaus realinėj mokykloj, paskui paišymo, toliau Petrapilio dailės akademijoj. Varšavoje buvo įkūręs savo dirbtuvę, kurioj darbavosi ligi 1891 m., Minske 1900 m. žemės ūkio parodoje buvo surengęs Lietuvos liaudies meno skyrių. 1908 metais persikėlė į Kauną, įkūrė čia miesto muziejų, kuriam pririnko turtingą rinkinį juostų, prijuosčių, margučių, įvairių naminių audeklų, įvairių skulptūros dirbinių, surinktų iš visų Lietuvos kampų, taip pat stambią kolekciją tašytų ir dailintų akmenų, daug žalvario dirbinių, geležies ir kitokių dalykų iš Lietuvos milžinkapių.

Tadas Daugirdas daug yra parašęs lenkų ir lietuvių kalba archeologijos turinio straipsnių. Būdamas Valstybės Archeologijos Komisijos pirmininku labai rūpinosi pavestuoju jam darbu ligi pat puskutinės savo gyvenimo dienos.

Pašarvotas dailininkas Tadas Daugirdas. 1919 m. Lietuvos dailės muziejaus fondai


Šaltinis: „apžvalga“, Darbas, nr. 19, 1919 m. lapkričio 9 d., p. 2.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C10000036853?exId=118829&seqNr=2