1919 m. lapkričio 23 d. | Lietuvos kariuomenės gyvenimo metinės sukaktuvės

Vokiečių okupacijos jungas sutrupintas. Susikūrusi Lietuvos armija, nors negausinga, tačiau galinga savo pasiryžimu, sulaužė bolševikų galybę ir dešimt kartų gausingesnius bolševikus išginė iš Lietuvos žemės.

Lapkričio mėn. 23 d. 1918 metais, pirmasai Lietuvos Valstybės Apsaugos Ministeris prof. Valdemaras IŠLEIDO PIRMĄJĮ Apsaugos Ministerijos Įsakymą steigdamas Apsaugos Tarybą iš Trijų asmenų, skirdamas Apsaugos Ministerijos Štabo Viršininką ir Skirdamas pulkininką Galvydį Bikauską vadu Pirmojo Pulko organizuojamo Alytuj. Tai buvo metai atgal. Tuomet Pasaulis žiūrėjo į lietuvius, kaipo į mirusią Tautą. Tuomet Vakarų Europa Lietuvos vardo ir girdėti nebuvo girdėjusi. Tuomet siautė Lietuvoj Vokiečių okupacijos žiaurybė ir slinko ir veržės į Lietuvą kruvinos raudonosios armijos gaujos.

Metai praslinko. Pasikėlė Lietuvos sūnus savo Tėviškės ginti. Vokiečių okupacijos jungas sutrupintas. Susikūrusi Lietuvos armija, nors negausinga, tačiau galinga savo pasiryžimu, sulaužė bolševikų galybę ir dešimt kartų gausingesnius bolševikus išginė iš Lietuvos žemės. Nei alkis, nei šaltis, nei vargas nė mirksniui Lietuvių dvasios stiprybės nepajudino.

Lietuvos sūnūs, laužydami visas gyvenimo sunkenybes, griaudami visas sienas, pastojusias Lietuvos Laisvės kelią milžinų žygiais eina. Lietuvos kariuomenė, kaip tiktai metiniam savo gyvenimo vainikui sutrūškino Bermonto vokiškųjų gaujų galybę ir įpynė į savo garbės karūną dar vieną žydinčią gėlę.

Nors dar daug vargo atseis mūsų Tėvynei iškęsti kol pasieksim ištisus amžius, ilgėtosios nepriklausomybės, tačiau šiandie, visai pasitikėdami savo žodžio galia, sakome: mes būsime nepriklausomi!

Mūsų karžygiai į amžino Lietuvos vardą savo galiūnų žygiais ir mūsų vaikų vaikai dainuos jų žygius ir apie juos pasakas sakys, kaip mes dabar mūsų protėvių dienas dainuojame.

Nemirs, nemirs kūrenama gyvybė ir mažo grūdo derliaus gausybė saulėj liūliuosis, kad amžinybės džiaugsmo vainikas būtų linksmai gausiausias.

Karo mokyklos kariūnai. 1921-22 m. Kauno miesto muziejaus fondai.


Šaltinis: Lietuvos kariuomenės gyvenimo metinės sukaktuvės (1919, Lapkričio 24). Lietuva (254), p. 1. [žiūrėta 2019-09-13]

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/LNB00AD2076?exId=65125&seqNr=1