1919 m. lapkričio 26 d. | Pabaltijos sąjunga

Pabaltijos viešpatijos įsteigė sąjungą, ir tarsis su bolševikais. <…> Pabaltijos viešpatijų sąjunga yra faktas ir ta bus viešai paskelbta, kuomet vyriausybės, katros turėjo savo atstovus tarybose Dorpate, ratifikavo preliminarę santarvę.

Estonija Pasirengusi Taikos Konferencijon. Vokiečiai labai blogam stovyje.

BERLYNAS, lapkr. 26. –  Vokiečių kariuomenė Pabaltijoje atsidūrusi labai blogan stovin. Latvių armija be jokios atlaidos vokiečius atakuoja. Latviams pagelbsti ir lietuviai. Šitie atakuoja iš Šiaulių einantį geležinkelį, katruo vokiečiai atsimeta Prūsijon.

Pabaltijos viešpatijos įsteigė sąjungą, ir tarsis su bolševikais.

REVELIS. Estonija, lapkr. 24 (Suvėlinta). – Pabaltijos viešpatijų sąjunga yra faktas ir ta bus viešai paskelbta, kuomet vyriausybės, katros turėjo savo atstovus tarybose Dorpate, ratifikavo preliminarę santarvę.

Taikos diskusijos prasidės tuojaus, kuomet bolševikų  atstovas Litvinov, sugryž iš Copenhageno. Litvinov turi pilną bolševikų valdžios įgaliojimą tartis su Pabaltijos viešpatijomis taikos reikale.

Korespondentas yra autorizuotas pranešti štai ką:

„Nors Lietuvos vyriausybė oficijaliai užgina, kad Dorpate gruodžio 1 d. turėtų prasidėti taikos konferencija, tačiau yra žinoma, jog Pabaltija ir kitos parubežinės viešpatijos, išėmant Suomiją, į kelias savaites pradės taikos tarybas“.


„Draugas“ praneša, kad Lietuva, Latvija ir Estija ruošiasi tartis su bolševikais ir įsiteigė tam tikrą sąjungą. Tai pavyzdys, kaip kartais atsirasdavo netikros žinios ir prieš 100 metų, nes tokia sąjunga taip ir nebuvo sukurta, nors šalininkų, supratusių, kad 3 mažos valstybės turės stipresnį balsą kalbėdamos kartu, niekada nestigo.

Kauno miesto muziejaus muziejininkas Simonas Jazavita

6-ojo pėstininkų pulko kariai varo suimtus bolševikų belaisvius. LCVA


Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=196972

Šaltinis: Lietuvos Vyriausybė Užgina Taiką su Bolševikais, Draugas,  1919 11 26, p. 1