1919 m. lapkričio 8 d. | Latviai pripažino Lietuvos nepriklausomybę

Lietuvos Vyriausybė yra gavusi iš Latvių valdžios raštą lapkričio 8 d. Lietuvos ministerių Pirmininko vardu, kuriame pripažįstama Lietuvos nepriklausomybė.

Lietuvos Vyriausybė yra gavusi iš Latvių valdžios raštą lapkričio 8 d. Lietuvos ministerių Pirmininko vardu, kuriame pripažįstama Lietuvos nepriklausomybė šiais žodžiais:

Ponas Pirmininke, atsakydamas į gerb. Jūsų 1523 Nr. raštą spalių 23 d., kuriame Jūs pranešate apie Lietuvos atskyrimą nuo Rusų kūno ir sudarymą iš jos žemių laisvos nepriklausomos, demokratingos respublikos, aš turiu garbės pranešti Jums, kad Laikinoji Latvijos Valdžia šiuo pareiškia pripažįstanti Lietuvos Valstybę nepriklausoma organizacija lygiai kaip Vyriausybę teisėta vykintoja Aukščiausios valdžios Lietuvoj ir reiškia geriausių linkėjimų, kad nauja valstybė laimingai plėtotųsi, o mūsų du brolių kraštu susirištų kuo artimiausio draugiškumo ryšiais.

Teikitės, ponas Pirmininke, priimti mano aukštos pagarbos pareiškimą.

(pas.) Z. A. Mejerovičas

Užsienio Reikalų Ministeris

Kitu raštu Latvių Užsienio Reikalų Ministerija išreiškia padėkos Lietuvos Vyriausybei už Latvių Valdžiai pasiųstas lapkričio 23d. Jame taip pat reiškiama įsitikėjimo, kad dvi brolių tautos – latviai ir lietuviai – pripažinusios viena antros valstybių nepriklausomybę, susiriš dar artimiausiais draugiškais ryšiais šios naujos, santykių bazės.


Šaltinis: Latviai pripažino Lietuvos nepriklausomybę (1919, Lapkričio 20). Lietuva (251), p. 2. [žiūrėta 2019-09-13]

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/LNB00AD2076?exId=65122&seqNr=2