1919 m. liepos 11 d. | Rusų frontas

Šios operacijos dar kartą patikrino, kad mūsų kariškiai  jau tiek subrendo, tiek gerai orientuojasi strategijos ir taktikos reikaluose, jog sugeba sėkmingai kovoti su daug gausesniu ir visais atžvilgiais stipresniu priešininku.

Liepos 11 d. stiprios priešininko grandinės, padedant šarvuotajam traukiniui, abipusiai geležinkelio pakartojo savo antpuolius.

Mūsų dalys, strategijos reikalavimų spiriamos, kovodamos ir tvarkoje pasitraukė pasitraukė nuo Dauguvos pakrančių, Įlūkšto, Senųjų Grunvaldų ir Šarlotenhofo.

Greitu laiku Jalovkos – Rautežerių – Suveko linijoje priešininko veržimasis buvo galutinai likviduotas.

Kaip matome, šiaurės fronto operacijos svarbiausiąją savo uždavinio dalį puikiai įgyvendino, tiesa, galutinojo karo tikslo jis nenulėmė, bet davė didelės reikšmės sprendžiant mūsų kariuomenės ypatybes bei josios kovos patyrimo laipsnį.

Šios operacijos dar kartą patikrino, kad mūsų kariškiai  jau tiek subrendo, tiek gerai orientuojasi strategijos ir taktikos reikaluose, jog sugeba sėkmingai kovoti su daug gausesniu ir visais atžvilgiais stipresniu priešininku.

Šį faktą laiduoja gausus karo laimikis, kurį sudaro 7 kulkosvaidžiai , 6 lauko virtuvės, 16 porinių vežimų su arkliais ir karo turtu , daug ginklų, šovinių ir amunicijos.

Paskutinėse kovose  priešininko eilėse dalyvavo ne mažiau 13 įvairios sudėties  bolševikų pulkų, kaip šit 1,2,4,6,8,14,15,16,21,31,32 ir 33.

Bet neatsižvelgiant į tokį žymų rusų kariuomenės skaičių, mums teko 300-400 belaisvių, kurių didesnė dalis buvo suimta mūsų rinktinėms besitraukiant atgal.

Nuotrauka iš Petras Ruseckas, Savanorių žygiai. I t., Vilnius, 1991 priedų


Aprašomos kovos su bolševikais. Lietuvos, Lenkijos ir Latvijos kariuomenės tuomet stūmė bolševikų pajėgas į Rytus ir visos skirtingais keliais atsirėmė net iki Dauguvos. Minėtos kovos, kuriose dalyvavo Lietuvos kariuomenė, vyko Zarasų apylinkėse, po to, kai bolševikų daliniai buvo išstumti iš didžiosios Lietuvos teritorijos dalies.

Kauno miesto muziejaus muziejininkas Simonas JazavitaŠaltinis: Rusų frontas,  Kariškių žodis, 1919 07 14, Nr. 9  p. 66.

Prieiga internete:https://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=48863&biRecordId=4490