1919 m. liepos 15 d. | Žydų draugija „Hecholuc“

Gyvenamose vietose jie sudaro ratelius prisirengti praktikai ir teorijai kurio nors specialinio darbo, ypač žemės ūkio. Daugumas šito jaunimo buvusieji mokiniai arba studentai.

Žydų draugija „Hecholuc“

„Hecholoc“ tai yra ta žydų jaunimo draugija, kurie rengiasi gavę progos važiuoti į Palestiną dirbti kūno darbo. „Hecholoc“ turi skyrius visam pasauly, kur tik yra žydų.

Gyvenamose vietose jie sudaro ratelius prisirengti praktikai ir teorijai kurio nors specialinio darbo, ypač žemės ūkio. Daugumas šito jaunimo buvusieji mokiniai arba studentai. Kaune taip pat yra „Hecholuco“ skyrius, kuris buvo įsteigtas 1918 m. žiemą. Iš pradžių turėjo tik 13 narių, kurie per visą žiemą išmoko žemės ūkio teorijos ir ebrajų kalbos; pavasarį jie pradėjo ieškoti darbo prie žemės ukio ir buvo priimti Mariampolėj prie 1-o Lietuvos bataliono; jiem buvo pavesta 70 margų daržų žemės apdirbti; jiem pagelbėjo arkliais ir žemės ūkio mašinoms; su darbininkais dabar 25: 20 vyrų ir 5 merginos. Bataliono valdžia, prie kurios jie darbuojasi, labai patenkinta jų darbu, ir kiekvienas jų gavo priedėlio po 50 auksinų mėnesiui.

Santykiai tarp lietuvių kareivių ir tų darbininkų geriausi.

Dabar nesenai jie atsiuntė vieną delegatą į Kauną į užsienių reikalų ministeriją, gauti jiems leidimų, darbą pabaigus, važiuot į Palestiną.

Grupė jaunuolių – chalucų iš Kauno darbo aplinkoje. 1934 m. birželio 5 d. Valstybinis Vilniaus Gaono žydų muziejus


He‘chaluc – socialistinės pakraipos žydų jaunimo organizacija, organizavusi žydų jaunuolių žemės ūkio mokymus ir persikėlimą į Palestiną. Taip pat vykdė švietėjišką bei kultūrinę veiklą: intensyvius hebrajų kalbos kursus, viešąsias paskaitas, skirtas Izraelio istorijai, minėjimus ir t.t.

1905 m. šis judėjimas prasidėjo Amerikoje ir maždaug tuo pačiu metu Rusijoje. Klestėjimo metu, apie 1930–1935 m., organizacija veikė 25 šalyse Europoje, Šiaurės Afrikoje, Artimuosiuose Rytuose ir Amerikoje. Antrojo pasaulinio karo išvakarėse turėjo apie 100 tūkstančių narių, iš kurių 60 tūkstančių jau buvo emigravę į Palestiną. Lietuvos He’chaluc organizacija turėjo daugiau kaip 10 žemės ūkio kooperatyvų.

Kauno miesto muziejaus muziejininkas Rokas SinkevičiusŠaltinis: „Lietuva“, nr. 151, 1919 m. liepos 15 d., p. 3.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/LNB00AD2076?exId=65142&seqNr=3

Fotografijos prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/VVGZM/1_1032206