1919 m. liepos 18 d. | Ar Atstovas ar Korespondentas?

Mums keista štai kas : ar p. Balutis važiavo Paryžiun užimti lietuvių atstovo vietą, ar būti „Lietuvos“ korespondentu. Tai atstovo vietos pažeminimas ir galįs daug komplikacijų iššaukti.

Lietuva žymiomis raidėmis skelbia, kad jai rašinės ir žinias iš Paryžiaus pranešinės ten vykusis p. B. Balutis. Mums keista štai kas : ar p. Balutis važiavo Paryžiun užimti lietuvių atstovo vietą, ar būti „Lietuvos“ korespondentu. Tai atstovo vietos pažeminimas ir galįs daug komplikacijų iššaukti.

P-as Balutis siunčiamas tautininkų ir patsai yra tautininkas. Nematome, kaip jis galėtų išvengti korespondencijų  nenudažęs savuoju partiškumu , kurį išnaudos čia esantieji tautininkų politikieriai. Atstovams veikti partijiniams interesams nedera ir pavojinga. Tokiai atstovybei, kuri leidžiasi save išnaudoti partijai, gręsis pavojus netekti visuomenės pasitikėjimo. Ji lengvai prie demokratinių taisyklių gali būti atšaukta.

Nuotrauka iš leidinio Lietuvos albumas, Vilnius: Spindulys, 1990 (orig. Kaunas, 1921)


JAV lietuvių krikščionių demokratų politinei linijai artimas dienraštis ,,Draugas“ piktinasi, ar JAV lietuvių tautininkų veikloje dalyvavęs Bronius Kazys Balutis yra geras pasirinkimas eiti oficialioms pareigoms, bijant, kad jis stengsis atstovauti būtent savo pasaulėžiūrinius interesus. Tokios kovos buvo ne retenybė ir prieš 100 metų.

Kauno miesto muziejaus muziejininkas Simonas Jazavita


Šaltinis: Ar atstovas ar korespondentas, Draugas, 1919 07 18, p. 2.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=196988