1919 m. liepos 20 d. | Berlyno lietuvių studentų draugija

Mažosios Lietuvos studentų iniciatyva įkurta Berlyne lietuvių studentų draugija. Draugijos tikslas: tėvynė, tauta, mokslas, susišelpimas ir draugiškumas. Šį tikslą draugija vykdo tuo būdu, kad savo narių tarpe žadina tėvynės meilę, supažindina arčiau su josios reikalais, gina ir palaikyti josios garbę ne lietuvių tarpe.

Berlynas. Mažosios Lietuvos studentų iniciatyva įkurta Berlyne lietuvių studentų draugija. Draugijos tikslas: tėvynė, tauta, mokslas, susišelpimas ir draugiškumas. Šį tikslą draugija vykdo tuo būdu, kad savo narių tarpe žadina tėvynės meilę, supažindina arčiau su josios reikalais, gina ir palaikyti josios garbę ne lietuvių tarpe. Be to kiekvieno nario pareiga yra išmokti, kaip tinka kiekvienam inteligentui, savos kalbos, pažinti savo tautos papročius ir josios sielą, o išėjus mokslus grįžti į Lietuvą darbuotis josios naudai.

Vyriausias organizacijos narių tikslas vis tik yra mokslas. Pirma kiekvieno nario pareiga yra kiek galima nuodugniau pažinti savo mokslo šaką. Tam tikslui kiekvienas organizacijos narys dar privalo bent kartą per semestrą parašyti iš savo srities referatą. Be to, kiek narių jėgos leis, vers iš svetimų kalbų reikalingų mūsų moksleivijai ir plačiai visuomenei knygų.

Į šią gal mokslo sritį priklauso ir informacijų tiekimas Lietuvos studentijai. Numatome, kad žymi studentijos dauguma, kaip tik atsiras progos, važiuos, jau nebe į rytus, bet į vakarus savo studijų tęsti. <…>

Taip pat suprantame ir jaučiame kokį sunkų ir skurdų laiką studentija gyvena. Kelių metų pasaulio suirutė atitraukė studentiją nuo jos tiesioginio darbo. Mokslo darbui tinkamiausias laikas praleistas. Daug yra draugų, kurie pargrįžę į Lietuvą dirba kuriamąjį valstybės darbą. Gal ne vienas iš jų norėtų bent retkarčiais paskirti sau valandėlę pasiskaityti savo mylimosios mokslo šakos. Deja ir čia kliūtis – iš kur paimti reikalingos literatūros? Bibliotekų Lietuvoj kaip ir nėra. Studento surinkta  bibliotekėlė dažniausiai Rusuose išsisklaidžius. Daugelis studentų, kiek teko jau patirti, norėtų įsigyti sau reikalingų knygų ir vokiečių kalba, tik rodos ne kiekvienas žino literatūros. Ir šioj srity Berlyno lietuvių studentų organizacija stengsis savo draugams pagelbėti nurodant kiekvienam jam rūpimoj srityj literatūros  arba net susitarus su firmomis priimti užsakymus ir siuntinėti knygas tiesiai į Lietuvą.

<…>

Savo narių tarpe organizacija rūpinasi palaikyti kodraugiškiausius ryšius.

Primename draugams, kad korespondencija tarp Lietuvos ir Vokietijos kol kas rodos nevisai gerai vaikščiojA, bet turime vilties, kad draugai suras kitų būdų susižinoti.

Visais reikalais prašome draugus kreiptis šiuo adresu.

Stud. med. V. Didžys

Berlkin- Schöneberg Gotenstr. 2

P. S. ir kitus laikraščius maloniai prašom išspauzdinti


Šaltinis: Berlyno lietuvių studentų draugija (1919 Liepos 20), Lietuva (156), p. 5 [žiūrėta 2019-06-13]

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/LNB00AD2076?exId=65148&seqNr=5