1919 m. liepos 24 d. | Lietuvos piliečiai!

Vokiečiai iš mūsų krašto jau išeina. Atėjo laikas, kada Lietuvos visuomenė galės visa pajėga parodyti, kiek ji turi kuriamųjų pajėgų. Ir ji turi parodyti, kad Lietuva nereikalinga jokių globėjų, kad Lietuva savomis pajėgomis įstengs palaikyti šalyje tvarką ir teisėtumą.

Dabar, kada visos Susisiekimo priemonės: geležinkeliai, telefonai, telegrafai jau mūsų pačių valdomi, kada viduje šalies nebėra daugiau jokios svetimos pajėgos, kuri kliudytų mums tinkamai tvarkytis, mes turime visą energiją padėti, kad užgydytume karo metu padarytas mūsų kraštui žaizdas, kad sekdami kultūringų valstybių pavyzdžiu, sutvarkytume Valstybę teisėtumo ir teisybės pagrindais. Tam darbui Vyriausybė reikalinga tuoj didžiausios mūsų visuomenės paramos. Kuriamajam visuomenės darbui tvarkyti netrukus bus išleistas savivaldybių įstatymas, kuriuo bus pakeista netobula valsčių – komitetų ir apskričių Seimelių organizacija. Vyriausybė visu rimtumu žiūri į naują savivaldybės organų sutvarkymą – tuo labiau, kad tais pačiais organais reikės remtis, tvarkant rinkimus į Steigiamąjį Seimą.

Bet mūsų visuomenė neprivalo užmiršti, kad kova už Lietuvos Valstybės būvį dar nepasibaigusi, kad žymi dalis mūsų jaunųjų tautos pajėgų stovi dar kovos lauke, kad mūsų sostinė Vilnius dar priešininkų rankose, kad mūsų Valstybės priešininkai, nežiūrint mūsų reikalavimų ir Ententos Vyriausybių perspėjimų, daro mėgininimų toliau toliau skverbtis į mūsų šalį. Išrinkę momentą, kada mūsų Valstybė daro paskutinius žygius galutinai pašalinti iš Lietuvos krašto Rusijos bolševikams, jie mėgina mus pulti iš užpakalio, tikėdamiesi nerasią tinkamo atsispyrimo. Bet to nebus. Mes rasime savyje pakankamai pajėgų, kad užkirstume kelią ir naujiems Lietuvos okupantams. O ten jie, kur jie per apgaules įsiveržė į mūsų kraštą, jie turės atsilyginti Lietuvai už visas jai padarytas skriaudas, žiaurumus, plėšimus, kratas ir šaudymus.

Vokiečių kariuomenės kariai ir civiliai prie lokomobilio, 1915–1919 m. Kėdainių krašto muziejus


Šaltinis: Kariškių žodis, 1919 m. liepos 24 d., nr. 10, p. 1-2.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/LNB09C538A8?exId=48893&seqNr=1

https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/LNB09C538A8?exId=48893&seqNr=2

Fotografijos prieiga internete: https://www.limis.lt/greita-paieska/perziura/-/exhibit/preview/239553812?s_id=cgotVYH3dAVfaTwg&s_ind=11&valuable_type=EKSPONATAS