1919 m. liepos 27 d. | Pareiškimas

Lietuvos Generalis Štabas, liepos 26 d. gavęs lenkų pasiulymą, turi garbės Tamstai pranešti, jog jis sutinka neperžengti antrame punkte nurodytos lenkų pasiulyme linijos, kol neapturės Lietuvos Valdžios galutino tuo žvilgsniu nurodymo.

Nuorašas

Ponui kapitonui Brode

Vilniuje

Lietuvos Generalis Štabas, liepos 26 d. gavęs lenkų pasiulymą, turi garbės Tamstai pranešti, jog jis sutinka neperžengti antrame punkte nurodytos lenkų pasiulyme linijos, kol neapturės Lietuvos Valdžios galutino tuo žvilgsniu nurodymo. Taipgi prižada nedaryti jokiu fronte atmainų. Tiltas ant Nemuno prie Merkinės privalo pasilikti lietuvių pusėj.

Kaunas Liepos 27 d. 1919 m.

Pasirašė:

Lietuvos Generalio Štabo Viršininkas

Su originalu sutinka

už operatyvinio Sk. Viršininką

Karininkas Svilas

[1919 07 27 Lietuvos kariuomenės generalinio štabo viršininko Silvestro Žukausko pareiškimas]

Fotografija iš leidinio Lietuvos albumas, Vilnius: Spindulys, 1990 (orig. Kaunas, 1921)


Lietuvos kariuomenės generalinio štabo viršininkas Silvestras Žukauskas sutiko su Lenkijos kariuomenės I-osios divizijos vado pasiūlymu dėl laikinų paliaubų ir perdavė sutikimą britų karinei misijai Vilniuje, kuri stengėsi tarpininkauti tarp Lietuvos ir Lenkijos. Paliaubų linija siekė Merkinės – Stakliškių – Vievio – Širvintų – Giedraičių – Tauragnų – Vidrių liniją. Šios gyvenvietės turėjo likti Lenkijos pusėje, tačiau S. Žukauskas pareikalavo, kad Merkinė liktų Lietuvos pusėje. Dokumento autentiškumą patvirtino Kazys Svilas, ėjęs operatyvinio skyriaus adjutanto pareigas. 1934–1940 m. šis žmogus buvo Policijos departamento direktorius, po Lietuvos okupacijos 1940 m. suimtas sovietų ir netrukus sušaudytas.

Kauno miesto muziejaus muziejininkas Simonas Jazavita


Šaltinis: Lietuvos ir Lenkijos santykiai: nuo Pirmojo pasaulinio karo pabaigos iki L. Želigowskio įvykdyto Vilniaus užėmimo (1918 m. lapkritis–1920 m. spalis), Vilnius, 2012, (sud. E. Gimžauskas, rengė E. Gimžauskas, A. Svarauskas), p. 250.