1919 m. liepos 30 d. | Sodiečių padėkos laiškas karininkui S.

„gyventojai apturėjo didi linksmibi kad palika išliosoti no bolševiku plašiku valdžios“

Kaip mūsų kareiviai fronte su gyventojais sugyveno

1-ojo pulko vadas gavo n. Kuopos vado pareiškimą, kuriam sakoma, kad kuopai užėmus viename fronto punkte pozicijos prisireikė skubiai apkasai daryti. Nesant atliekamų kareivių karininkas kreipėsi į artimiausių sodžių komitetus, prašydamas, ar gyventojai nesutiktų kareiviams pagelbėti. Nelaukiant atvyko 40 visokio amžiaus žmonių ir ėmėsi darbo. Pabaigus dvi dieni darbą karininkas išreiškė raštu tų kaimų gyventojams ačiu ir gavo tokio turinio T. kaimo gyventojų atsaką, kurį netaisydami čia paduodame.

T-ų sodžiai

karininkui S…

priymam su godoni padekavoni už musu maža darba o tamistei ačiu už tamistos didi darba ir už tamistos geru širdi tiegul dievas visagalis laimina tamistu reikalosi ir darbosi T-kių sod. gyventojai apturėjo didi linksmibi kad palika išliosoti no bolševiku plašiku valdžios 11 d. liepos 19 m. musu draugai lietujai su dieva padieimu mažas skaitlius pinkius sikius daugieus prešu bolševiku piergalieja. Sodiečiai pamati savo apgyniejus lietujus kareivjus nie mažias skailus apsiverkie dziaugdamies kad palika apginti nuo priešu. ir mies divijamies iš narsuma visi prakaitoti niesiseda pasilsieti alie giena priešus tolin. sodiečiam niebuvo kadu padikavoti musu gieradariems kareivjams.

11 liepos 19 m. birž. 19 d.

T-niu sod. giv.

Sodybos šeimininkas prie kryžiaus. Nuotrauka iš A. Varno albumo „Lietuvos kryžiai. 194-ios fotografiškai atliktos kryžių nuotraukos. Pirmoji dalis“, Kaunas, 1926 m. Kauno miesto muziejaus fondai


Šaltinis: „Kaip mūsų kareiviai fronte su gyventojais sugyveno“, Lietuva, nr. 164, 1919 m. liepos 30 d., p. 2.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/LNB00AD2076?exId=65157&seqNr=2