1919 m. liepos 6 d. | Gegužinė Panemunėje

Sekmadienį, liepos 6 d. Panemunėje artilerijos pulkas savo sodne rengia D I D Ž I A U S I Ą  G E G U Ž I N Ę. Bus vaidinimas, koncertas, šokiai ir įvairūs pasilinksminimai.

Sekmadienį, liepos 6 d. Panemunėje artilerijos pulkas savo sodne rengia

D I D Ž I A U S I Ą  G E G U Ž I N Ę

Bus vaidinimas, koncertas, šokiai ir įvairūs pasilinksminimai. Dalyvauja Vaičkaus trupė, solistė Vaičkienė, solistas Oleka, kompozitorius Tallat-Kelpša ir kt. Grieš du karo orkestru. Sodas iliuminuotas.

Bufetas pavyzdingiausias.

Visas gegužinės pelnas skiriamas artilerijos pulko

kareivių klubo ir bibliotekos naudai.

Laukiama kuodaug, svečių iš Kauno ir apylinkių.

Susisiekimas patogiausias.

Iš Kauno nuo 1 val. dieną kas dvi valandi garlaiviai svečius veš Panemunėn.

Už pravažiavimą garlaiviu 7 auks. ir už dalyvavimą gegužinėje 3 auksinai.

Kareiviams 1 auksinas.

Rengėjai.

Petras Oleka – Sparafučilė Dž. Verdžio operoje „Rigoletas“. Kaunas, 1924 m. Kauno miesto muziejaus fondai


Šaltinis: „Lietuva“, 1919 m. liepos 06 d., Nr. 144, p. 4

Prieiga internete; https://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=65161