1919 m. liepos 7 d. | Kvietimas operos choran

Visos mūsų jaunos Valstybės įstaigos kupinos gražiojo jaunimo – mergelių ir vyrų. Dauguma jų susibūrė į įvairias sporto ir kitokios rūšies kuopas – kuopeles ir poilsio metu vienur eina kūno makštytų, kitur sielos bei proto tobulintų, ir aš, matydamas jų energiją visame darbe, negaliu nešūktelėti – nepakviesti dar vienon prakilnion kuopon – Operos choran.

Į Kauno jaunimą ir į dainų mėgėjus

Visos mūsų jaunos Valstybės įstaigos kupinos gražiojo jaunimo – mergelių ir vyrų. Dauguma jų susibūrė į įvairias sporto ir kitokios rūšies kuopas – kuopeles ir poilsio metu vienur eina kūno makštytų, kitur sielos bei proto tobulintų, ir aš, matydamas jų energiją visame darbe, negaliu nešūktelėti – nepakviesti dar vienon prakilnion kuopon –

Operos choran,

kurį organizuoja visiems žinomas mūsų kompozitorius p. Juozas Tallat-Kelpša, Muzikos skyriaus Vedėjas prie Švietimo ministerijos ir choro vedėju. P. F. T. – Kelpša pirmojon eilėn rengia „Birūtę“ su simfonijos orkestru (parašęs naują veikalui orkestros įžangą). Yra parinkta visa eilė rimtų muzikos veikalų.

Tatai kviečiu visus, kam tik rūpi dailė ir menas, prisidėti prie to rimtais pamatais rengiamojo choro ir tuo būdu pakelti mūsų muzikos kūrybą. Giliai tikiu, kad šis balsas bus tinkamai suprastas ir įvertintas ir niekas nepasigailės dviejų valandų choro repeticijoms pašvęsti. Pirmoji repeticija bus pirmadienį [liepos 7 d.] lygiai 8 val. vakarą Liaudies namų salėje (Laisvės aleja) (Įėjimas iš vartų po dešinės pusės).

J. J–tis.

Valstybės teatro choras. Kaunas, XX a. 3 deš. Antroje eilėje viduryje – chormeisteris Julius Štarka, iš dešinės pirma – viena pirmųjų ir ilgiausiai dirbusių choro artisčių Antanina Vizbarienė. Kauno miesto muziejaus fondai

Kompozitorius ir dirigentas Juozas Tallat-Kelpša. Kaunas, XX a. 3 dešimt. Kauno miesto muziejaus fondai


Šaltinis: „Lietuva“, 1919 m. liepos 06 d., Nr. 144, p. 2

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=65161