1919 m. rugpjūčio 1 d. | Liaudies mokytojų ruošimo reikalu

Šiemet baigiant kursus reikėtų padaryti bent kietus kvotimus ir neišlaikiusiems kvotimų neduoti valdiškos mokytojo vietos neatsižvelgiant į mokytojų trūkumą. Mano nuomone, neišsimoka valdžiai laikyti daug mokyklų, kurių mokytojai mažai kuo skiriasi nuo „daraktorių“.

Mūsų kursai moderninės pedagogikos reikalavimu toli gražu nuo savo tikslo; juk kad būtum tikras moderninis pedagogikas reikia, greta visapusiško išsilavinimo, gilaus vaikų psychologijos pažinimo; bet vis dėlto mūsų kursai daugiau duoda negu vokiečių. Mūsų kursuose išeinamas sutrauktas keturių klasių kursas su pagrindine pedagogiška (bendroji pedagogika, didaktika ir metodika). Baigusieji ruošiamuosius mokytojų kursus bus provizoriniai liaudies mokytojai, arba antrosios rūšies liaud. mok. Ateinančiais metais ruošiamųjų mok. kursų vieton reikia įsteigti Lietuvoj keletą grynai pedagoginių kursų, į kuriuos reikėtų sutraukti žymesnių mūsų pedagogų. Tokiuose pedagoginiuose kursuose reikėtų nuodugniai gvildenti auklėjimo klausimus, reikalauti nuo kursininkų pavyzdingų pamokų laikymo ir kursų pabaigoj platesnių kvotimų iš pedagogikos išlaikymo.. Tuos kursus patariame paįvairinti paskaitomis iš visų mokslo sričių, ypač iš sociologijos, istorijos ir prigimties mokslų. Baigusiems pedagoginius kursus galima duoti pilno liaudies mokytojo arba pirmosios rūšies liaudies mok. teisių. Ateinančiais (1920) metais neverta steigti ruošiamųjų mokytojų kursų; jų vietoj tesie pedagoginiai kursai, į kuriuos priimtina naujieji kandidatai, baigę ne mažiau 4 klasių ir priversti į kursus lankyti visus liaudies mokytojus be amžio ir mokslo cenzo skirtumo.

Šiemet baigiant kursus reikėtų padaryti bent kietus kvotimus ir neišlaikiusiems kvotimų neduoti valdiškos mokytojo vietos neatsižvelgiant į mokytojų trūkumą. Mano nuomone, neišsimoka valdžiai laikyti daug mokyklų, kurių mokytojai mažai kuo skiriasi nuo „daraktorių“. Geriau, kad būtų nedaug mokyklų, bet kad jos būtų gerai sutvarkytos. Šiuo atveju geriau pasirinkti kokybė, ne kiekybė.

Pedagoginius kursus reikėtų steigti kasmet vasaros atostogų metu, kad mokytojai išsilavinimo atžvilgiu eitų pryšaky, – be to jie eis atgal.

Ateity reikėtų ruošiamuosius mokytojų kursus, tokius kaip mes dabar turim, panaikinti, o jų vietoj steigti mokytojų preparandų, seminarijų ir grynai pedagoginių kursų.

J. Gobis

Juozas Gobis,1939, Kauno technologijos universiteto biblioteka


Šaltinis: „Lietuva“, 1919 m. rugpjūčio 01 d., Nr. 166, p. 2 

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=65164

Fotografijos prieiga internete: http://webdav.ktub.labt.lt/www/www/paroda/penktas2_8.htm