1919 m. rugpjūčio 13 d. | Kareivių prietelių draugijos steigimas

Visi, kuriems rūpi kareivių dvasios reikalai, kviečiami atvykti 5 val.  p. p.

Trečiadienį 13 rugpiūčio

š. m. moterų gimnazijos bute šaukiamas

Kareivių Prietelių D-jos

steigiamasis susirinkimas.

Bus svarstomi:

  1. D-jos organizacijos klausimai,
  2. Kareivių kliubo steigimas,
  3. Sumanymai.

Visi, kuriems rūpi kareivių dvasios reikalai, kviečiami atvykti

5  v a l.  p. p.

Nariai steigėjai.


Šaltinis: „Lietuva“, 1919 m. rugpjūčio 13 d., Nr. 176, p. 4

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=65167