1919 m. rugpjūčio 17 d. | Mitingas Kaune

Kalbėjo visų Lietuvoj esančių partijų atstovai, lietuviai ir žydai, o taip pat du Jungtinių Amerikos Valstybių lietuvių karininkai, kurie tik prieš porą dienų atvyko į Kauną iš už vandenyno. Minia kaskart augo ir didėjo, taip pat daugėjo ir vėliavų. Neišvaikė minios ir lietus.

Mitingas ir protesto demonstracija Kauno gatvėse rugpiūčio mėn. 17 d.

[…] Šen ir ten Viešoj Aikštėj pradėjo plevėsuoti tautinės ir valstybinės vėliavos. Atėjo ir žydų su savo vėliavomis ir plakatais. Viename tų plakatų žydų kalba buvo parašyta: „Tegyvuoja visų tautų apsisprendimas“, kitame „Tegyvuoja Nepriklausoma Lietuvos Valstybė“. Vėliava buvo sioninkų partijos. Vienoj lietuvių vėliavoj buvo parašyta: „Tegyvuoja Nepriklausomoji Lietuva! Šalin okupantai!“

Pasipylė įvairių lapelių ir atsišaukimų.

Kalbėjo visų Lietuvoj esančių partijų atstovai, lietuviai ir žydai, o taip pat du Jungtinių Amerikos Valstybių lietuvių karininkai, kurie tik prieš porą dienų atvyko į Kauną iš už vandenyno. Minia kaskart augo ir didėjo, taip pat daugėjo ir vėliavų. Neišvaikė minios ir lietus. […]

Kadangi minioj buvo ir tokių lietuvių, kurie kalbėjo tik lenkiškai, tai buvo pareikalauta, kad viskas tai būtų ir lenkiškai atpasakota ir kada vienas kalbėtojų tai padarė, vėl pasipylė smarkus rankų plojimas ir skardi tėvynės daina padengė šauksmus valio ir „niech żyje Nepodległa Litwa“ (tegyvuoja Nepriklausoma Lietuva).

Dar nebaigus visiems susirašiusiems kalbėti, aiškiai nusistačiusi prieš lenkus ir jų sebrų politiką Lietuvoje, susirinkusieji nuo Rotušės su vėliavomis, dviem orkestrais, ir koru dainuodami patraukė Didžiąja Vilniaus gatve į Banko rūmus, kur ėjo ministerijos posėdis. Demonstrantams sustojus, į priebutį išėjo Ministerijų Kabineto Pirmininkas M. Šleževičius ir kiti ministeriai. Tada dr. Draugelis jausmingai drebančiu balsu prabilo į Lietuvos Vyriausybės Atstovus, ką daro ir ar varo iš Lietuvos visus plėšikus, grobikus ir okupantus.

– Lietuvos Valdžia! – šaukė daktaras Draugelis, tuo tarpu daugumos akyse žibėjo ašaros – imk mūsų gyvybę, imk musų turtą, tik gink iš Lietuvos visus okupantus.

– Šalin okupantai, šalin! – išsiveržė iš tūkstančių krūtinių. Tą obalsį pagriebė vos iš už Nemuno atėjusi su savo vėliavomis nauja sodiečių suvalkiečių minia ir įtūžimas prieš okupantus pasiekė aukščiausio laipsnio. […]

Didžioji manifestacija Kaune Vilniaus kraštui ginti. Eitynės Laisvės alėjoje. Priekyje nešamas plakatas „Tegyvuoja nepriklausoma Lietuva! Šalin okupantai“. 1919 m. rugpjūčio 17 d. Iš Vytauto Didžiojo karo muziejaus fondų

 


Šaltinis: „Mitingas ir protesto demonstracija Kauno gatvėse rugpiūčio mėn. 17 d.“, Lietuva, nr. 183, 1919 m. rugpjūčio 22 d., p. 1.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/LNB00AD2076?exId=65175&seqNr=1