1919 m. rugpjūčio 18 d. | Valstybės Archailogijos Komisijos įstatymas

Valstybės Archailogijos Komisijos tikslas yra rinkti, saugoti ir tyrinėti Lietuvos praeities liekanos, susipažinti su surinktomis svetur ir rūpintis grąžinti išvežtos iš Lietuvos.

Valstybės Archailogijos Komisijos

Į S T A T Y M A S

  1. Valstybės Archailogijos Komisijos tikslas yra rinkti, saugoti ir tyrinėti Lietuvos praeities liekanos, susipažinti su surinktomis svetur ir rūpintis grąžinti išvežtos iš Lietuvos.
  2. Tam tikslui Valstybės Archailogijos Komisija steigia centro ir vietos archailogijos ir istorijos muziejus ir archyvus, ima savo žinion visus esamus Lietuvos praeities liekanų rinkinius ir nusavinimo teise turi savo žinioje ir tvarko jų rinkimą visame Lietuvos plote.
  3. Valstybės Archailogijos Komisija yra prie Švietimo Ministerijos, kuri nustato jos darbo instrukcijas ir skiria jos narius.

A. S m e t o n a

Valstybės Prezidentas

M. Sleževičius

Ministeris Pirmininkas

K a u n a s,

1919 m. rugpjūčio 18 d.


1919 m. pradžioje įsikūrė Valstybės archeologijos komisija, kurios steigiamasis susirinkimas įvyko 1919 m. gegužės 28 d. Kaune. Komisija rūpinosi kultūros bei istorijos paminklų, taip pat archyvų, bibliotekų, muziejų išsaugojimu. Komisijos nariais buvo T. Daugirdas, A. Janulaitis, K. Šaulys, E. Volteris, K. Jablonskis. 1919 m. rugpjūčio 18 d. buvo išleistas Valstybės archeologijos komisijos įstatymas.

Kauno miesto muziejaus Kauno istorijos skyriaus vedėja dr. Inga Puidokienė


Valstybės archeologijos komisijos nariai. 1921 m. Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus


Šaltinis: Laikinosios vyriausybės žinios (1919 m. rugpjūčio 28 d.), p. 1 [žiūrėta 2019-07-02].

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/object/recordDescription/LNB/C10000143886

Fotografijos prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/object/recordDescription/LNB/C10000143886