1919 m. rugpjūčio 19 d. | Protestas dėl Suvalkų priskyrimo Lenkijai

Suvalkai, jei šiandien ir nelietuviškas miestas, lygiai kaip ir nelenkiškas gyventojų daugumos atžvilgiu, bet jisai yra Lietuvos miestas. <…> Suvalkai politinės strategijos atžvilgiu yra raktas į visą Dzūkų kraštą.

Lietuvos piliečių balsai

Mūsų Malonybei

Ministerių pirmininkui

[…] Tokių aplinkybių verčiami Seinų ir Suvalkų Valdžios atstovai, vietos darbuotojai ir šviesuomenė susirinko išsiaiškinti patys sau dalykų ir nusistatyti tikslingai savo darbuotei ir eit iš vien su vietos liaudimi.

Pasidalinus mintimi visų nuomone išreikšta rezoliucija:

1) Suvalkai, jei šiandien ir nelietuviškas miestas, lygiai kaip ir nelenkiškas gyventojų daugumos atžvilgiu, bet jisai yra Lietuvos miestas.

2) Kad Suvalkai privalo priklausyti Lietuvai, susirinkimas iškėlė šiuos motyvus:

  1. a) Suvalkus įkūrė penkios grynai lietuviškos ir dvi mišrios lenkų, lietuvių ir gudų apskritys, nuo 1836, kada į šį, tuo laikų dar mažutį miestelį, perkelta gubernijos centras su įstaigomis.
  2. b) Suvalkų gelžkelis ir plentas, ekonomijos atžvilgiu, gaivina visą Suvalkų Dzūkų šalį, kuri vien tik šiais keliais gali susisiekti su Gardinu ir su užsieniu; atkirtus tuos kelius, neišvengiamas ekonominis šio krašto krizis.
  3. c) Aplink Suvalkus yra didžia[u]si miškų plotai, kurie nebūdami gyvenami daugiau priklauso Lietuvai negu Lenkams.
  4. d) Suvalkai politinės strategijos atžvilgiu yra raktas į visą Dzūkų kraštą, delto kad Seinai, būdami tarp Suvalkų ir Gardino, netekus šių miestų, nustoja savo atspirties ir naturalingai turėtų pereiti lenkams.

Del demarkacijos linijos susirinkimas, nežinodamas, kuo remdamasi Lietuvos Vyriausybė atiduoda Suvalkus lenkams, norėtų gauti paaiškinimų, kad žinotų, ko patiems laikytis ir kaip informuoti liaudis, kad pakirstų besiplatinanti žmonėse bruzdėjimą ir gandus, žeminančius Lietuvos valstybės vardą. Tečiau visų mūsų griežta nuomonė, kad pirmiau nustatytoji demarkacijos linija (su Suvalkais Lietuvoje) teisinga ir neprivalo būti keičiama. Prieš jos susiaurinimą laikome savo pilietine pareiga protestuoti.

Šį raštą nutarta įteikti Lietuvos Prezidentui, Ministerių Pirmininkui ir Apsaugos Ministerijai, įgalioti šie asmens: Antanas Kubilius, Juozas Vaišnoras ir Kun. M. Ražaitis, kandidatas Sirutis.

Susirinkimo Pirmininkas (pasirašė)

Apskrities Viršininkas

Sekretorius (pasirašė)

Dalyvavusieji (daugybė parašų).

Seinai

1919 m. rugp. 10 d.

Lietuvos inteligentai Seinuose. Sėdi pirmoje eilėje iš kairės: K. Būga, J. Šlapelis, J. Jablonskis ir kiti. Zarasų krašto muziejaus fondai


Šaltinis: „Lietuvos piliečių balsai“, Lietuva, nr. 180, 1919 m. rugpjūčio 19 d., p. 3.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/LNB00AD2076?exId=65171&seqNr=3

Fotografijos prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/object/recordDescription/ZKM/LIMIS-18646580