1919 m. rugpjūčio 20 d. | Visi skaitykit ir platinkit mūsų kariuomenės laikraštį

Kadangi „KARIŠKIŲ ŽODIS“ STOVI Tėvynės gynimo sargyboje, tai jame nušviečiamas kiekvienas svetimos politikos žygis, gresiąs mūsų Tėvynei prapultimi.

Visi skaitykit ir platinkit

Mūsų kariuomenės laikraštį

„KARIŠKIŲ ŽODĮ“

„KARIŠKIŲ ŽODY“ ryškiai atsispindi mūsų kariuomenės karšta Tėvynės meilė ir pasiryžimas ginti Lietuvą ligi paskutinio kraujo lašo.

Todėl, kas myli Tėvynę ir jos gynėjus, teskaitie ir teplatinie „KARIŠKIŲ ŽODĮ“.

„Kariškių žodis yra rašomas visiems suprantamai ir gyvai.

Kadangi „KARIŠKIŲ ŽODIS“ STOVI Tėvynės gynimo sargyboje, tai jame nušviečiamas kiekvienas svetimos politikos žygis, gresiąs mūsų Tėvynei prapultimi.

Suteikti visuomenei tikrų žinių apie mūsų kariuomenės veikimą „KARIŠKIŲ ŽODY“ skelbiama kariuomenės veikimo apžvalga, o taip pat užmuštųjų, sužeistųjų, nelaisvėn patekusiųjų ar be žinios prapuolusiųjų ir mūšiuose atsižymėjusiųjų ir apdovanotųjų kariškių sąrašai.

Tatai „KARIŠKIŲ ŽODIS“ įdomus ir skaitytinas ne tik kariškiams, bet ir visiems Lietuvos piliečiams.

„KARIŠKIŲ ŽODIS“ eina vieną kartą per savaitę. Kaina: 3 mėn. 6 auksinai.

Adresas: Kaunas, Generalinis Štabas, Literatūros dalis, Gedimino g-vė Nr. 19 „Kariškių žodžio“ redakcija.


Šaltinis: „Lietuva“, 1919 m. rugpjūčio 20 d., Nr. 181, p. 4

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=65173