1919 m. rugpjūčio 23 d. | Panevėžio mokytojų seminarija

Nuo šių mokslo metų pradžios Panevėžy atidaroma mergaičių Mokytojų Seminarija. Šiais metais težada būti dvi rengiamos klasės ir metų kursai.

Nuo šių mokslo metų pradžios Panevėžy atidaroma mergaičių Mokytojų Seminarija. Šiais metais težada būti dvi rengiamos klasės ir metų kursai. Į I rengiamąją klasę bus priimamos  be egzaminų tos mergaitės, kurios turi poperius, kad yra baigusios dviejų klasių kursą (be kalbų), į II rengiamąją klasę irgi be egzaminų, tos, kurios yra išėjusios trijų klasių kursą. Neturinčios reikiamų poperių kandidatės turės iš atitinkamo kurso laikyti egzaminus. Metų kursai bus atidaromi tiems (vyrams ir moterims), tiems kurie yra baigę ne mažiau, kaip keturias klases. Pasimokę metus tuose kursuose, įgys pradedamosios mokyklos mokytojo teises. Jei susirastų kandidatų, išėjusių visą gimnaziją arba kitą kurią vidurinę mokyklą, tai tada galima būtų atidaryti kitų metų kursus: baigusieji tuos kursus galėtų būti progimnazijų mokytojai. Egzaminai į abidvi rengiamąsias klases prasidės nuo rugsėjo 15 dienos. Mokslas seminarijoj dykai.

Seminarijos direktorius

Panevėžys. Vasario 16 gatvė. XX a. 2-3 deš. Kauno apskrities viešoji biblioteka


Šaltinis: Panevėžio mokytojų seminarija (1919, Rugpjūčio 23). Lietuva (184), p. 2 [žiūrėta 2019-07-01]

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/LNB00AD2076?exId=65176&seqNr=2

Fotografijos prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/object/recordDescription/KVB/C130000498551