1919 m. rugpjūčio 31 d. | Kareivių diena

Šio mėnesio 31 d. yra rengiama Kareivių Diena. Gatvėse bus rinkliava; pardavinės dobilą. 11 val. prasidės iškilmingas pašventinimas naujos igulos kariškių bažnyčios, buvusio Kauno tvirtumos soboro.

– Kareivių diena. Naujai susiorganizavusi Kareivių Prietelių Draugija pradeda pirmus žingsnius daryti.

Šio mėnesio 31 d. yra rengiama Kareivių Diena. Gatvėse bus rinkliava; pardavinės dobilą.

11 val. prasidės iškilmingas pašventinimas naujos igulos kariškių bažnyčios, buvusio Kauno tvirtumos soboro.

Vakarą vyks Kareivių Klubo atidarymas. Yra gautas gražus butas Maironio g-vėje Nr. 3, kuriame bus koncertas, Amerikos licitacija, šokiai. Dalyvaus geriausieji mūsų solistai ir muzikai.

Kiekvienam mūsų be galo svarbiu ir brangius uždavinius apsiėmė vykinti Kareivių Prietelių Draugija. Visuomenė turėtų visomis pajėgomis remti tuos darbus. Kur kariuomenė jaučia, kad visuomenė jos pasišventimo kraštui neužmiršo, bet myli ir remia, ten ji yra nenugalima. Kareivis jaučia, kad su juo kartu kariauja visa šalis. Užtat, kas tik širdyje gyvą Tėvynės meilę jaučia, te prisidės brangią Kareivių Dieną savo darbu ar dovana. Rinkliavai suorganizuoti reikalinga daug darbininkų. Kiekvienas, kas tiktai gali, kviestas ar nekviestas, teatsilanko penktadienį, 5 val. p. p. Maironio g-vė 3 į organizacinį Rinkliavos susirinkimą.

Br. Žemaitis

Lietuvos kariuomenės 11-ojo pėstininkų pulko 4 kuopa Panemunėje. 1920 m.
Antanas Kučingis – priekyje centre (dėvi kepurę su ausinėmis).
Kauno miesto muziejaus fondai.


Šaltinis: „Lietuva“, 1919 m. rugpjūčio 28 d., Nr. 188, p. 3

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=65180