1919 m. rugpjūčio 8 d. | Lietuvių derybos su lenkais

Lenkai pasiūlė padaryti visoj Lietuvoj, vadinasi šiapus ir anapus demarkacinės linijos, demokratingus rinkimus į Seimą, kurs susirinkęs Vilniuj turėtų nuspręsti Lietuvos ateitį.

Prieš porą dienų į Kauną atvyko lenkų politinė misija su buvusiu Lenkų užsienio reikalų ministeriu Vasilevskiu ir majoru Kaspržyckiu tartis su Lietuvos Vyriausybe. Lenkai pasiūlė padaryti visoj Lietuvoj, vadinasi šiapus ir anapus demarkacinės linijos, demokratingus rinkimus į Seimą, kurs susirinkęs Vilniuj turėtų nuspręsti Lietuvos ateitį. Rinkimams kontroliuoti turėtų šiapus demarkacinės linijos būti lenkų komisarai, o anapus lietuvių.

Į tokį pasiūlymą Lietuvos Vyriausybė davė tokį atsakymą: Lenkų kariuomenė išsikrausto į pietus už Nemuno. Tada visoj Lietuvoj pravedama Steigiamojo Seimo rinkimai, kurs susirinkęs Vilniuj nuspręs Lietuvos ateitį. Tas nusprendimas bus skaitomas tautos valia. O atstovai pasisake neturi įgaliojimų Lenkų taip plačiai kalbėti ir išvažiavo iš Kauno. Prieš išvažiuodams Vasilevskis pasakė, kad Lenkų vyriausybė į lietuvių atsakys greičiausiai neigiamai.

Demarkacinė linija su Lenkija prie Merkinės. 1939 m. Lietuvos liaudies buities muziejus


Šaltinis: Lietuvių derybos su lenkais (1919, Rugpjūčio 8). Lietuva (172), p. 3 [žiūrėta 2019-07-01]

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/LNB00AD2076?exId=65188&seqNr=3

Fotografijos prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/object/recordDescription/LLBM/LIMIS-3406194