1919 m. rugsėjo 10 d. | Kokios dainos daugiausia dainuojamos

Ligišiol surinkta ir išspausdinta ne mažiau, kai 7 tūkstančiai mūsų liaudies dainų ir jų atmainų (variantų) ir apie 2½ tūkst. gaidų; be to, daugiau, kai 2 tūkstančiu pasakų, padavų, legendų, per 3 tūkst. myslių, patarlių ir priežodžių.

Lietuvių literatūros istorijos santrauka

  1. Liaudies poėzija. Ligišiol surinkta ir išspausdinta ne mažiau, kai 7 tūkstančiai mūsų liaudies dainų ir jų atmainų (variantų) ir apie 2½ tūkst. gaidų; be to, daugiau, kai 2 tūkstančiu pasakų, padavų, legendų, per 3 tūkst. myslių, patarlių ir priežodžių. Dainų dauguma lyrikos; tai vestuvių, pakasynų, šeimynos, sodžiaus darbo ir apskritai gyvenimo rūpesnius liečiančios dainos. Daugiausia bus dainų „apie žirgą“ (apie 50% dainų) ir „apie rūtą“ (30%); tyraus, švelnaus jausmo pilnos, jos pasižymi išsireiškimų vaizdingumu ir gaidos skambumu. Dabarties gyvenimo sąlygos, t. y. baudžiavoms išnykus, vis daugiau skaudo visuomenę, sodžių ir jo buitį, pagreitina bėgimą iš sodžiaus ir įneša jin miestelio ir miesto kultūros. Tatai skaudžiai užgauna liaudies dainas, kaip jos kad yra susidėjusios „patriarchaliais“ baudžiavų laikais. Jos vis dažniau užleidžia vietą dar mažos kultūros dainuškai (=rusų častuškai, nors šiaipjau „dainuška“ nekartą dar nuo „dainos“ nėra atskiriama) ir rašytosioms (literatūros) dainoms. Strazdo, Vienužio, Barono, ir kitų dainos-eilės jau senai dainuojama mūsų žmonių, kartais net ir į liaudies dainų rinkinius bepatenka. […]

Pirmosios Dainų šventės dalyviai. 1924 m. Kauno miesto muziejaus fondai


Šaltinis: M. Biržiška, „Lietuvių literatūros istorijos santrauka“, Nepriklausomoji Lietuva, nr. 105, 1919 m. rugsėjo 10 d., p. 1.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C10000395128?exId=99277&seqNr=1