1919 m. rugsėjo 14 d. | Prieglaudos kurtuvės

Lietuvių Moterų Globos Komiteto vaikų našlaičių prieglaudoj (Mickevičiaus g. Nr. 2) įvyko viešos tos prieglaudos kurtuvės. Svečių prisirinko nemaža, – bet visgi kai kurių „sluoksnių“ nebuvo. Kodėl?

Kauno kronika

– Prieglaudos kurtuvės. Š. m. rugsėjo 14 d. Lietuvių Moterų Globos Komiteto vaikų našlaičių prieglaudoj (Mickevičiaus g. Nr. 2) įvyko viešos tos prieglaudos kurtuvės. Svečių prisirinko nemaža, – bet visgi kai kurių „sluoksnių“ nebuvo. Kodėl? Rodos našlaičių aprūpinimas visiem turėtų rupėt.

Įspūdis, atsilankiusiųjų tarpe, ilgam paliks kuomaloniausias: mažučiai vaikeliai (nuo 2 metų) padainavo kelias tautiškas daineles taip tvarkingai, kad ir suaugusiems galėjo būt pavyzdys kuopuikiausis, o jų gražūs žaidimai, tai tiesiog turėtų būt kopijuojami visuose mūsų šokių vakaruose. – Visame tame matyt uolus pasidarbavimas prieglaudos vedėjos p. Adėlės Peseckaitės ir ponių dalivavusių vakaro rengime.


Šaltinis: „Lietuva“, 1919 m. rugsėjo 19 d., Nr. 205, p. 2

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=65197