1919 m. rugsėjo 16 d. | Protestas

Čia pat pareiškia reikalavimą Santarvei, kuri dabar lemia tautų likimą, pripažint, neatidėliojant, Lietuvą nepriklausoma valstybe su sostine Vilniuj.

1919 metais rugsėjo 16 d. Kėdainių apskrities seimelis, atlikęs einamuosius darbus, 65000 žmonių vardu griežtai protestuoja prieš nuožmius lenkų grobikus, plėšrius vokiečius, kolčakininkus ir rusų bolševikus, reikalaudamas, kad kuoveikiausiai išsikraustytų iš Lietuvos kraštų. Čia pat pareiškia reikalavimą Santarvei, kuri dabar lemia tautų likimą, pripažint, neatidėliojant, Lietuvą nepriklausoma valstybe su sostine Vilniuj.

Toliau, pareiškia mūsų valdžiai, kad yra pasiryžę visokiais būdais ją remti kovoj dėl Lietuvos nepriklausomybės.

Šį protestą nutarta įteikti Ministerių Pirmininkui, prašant pranešti jų esančioms Lietuvoj Santarvės misijos ir Taikos Konferencijai Paryžiui.

Pasirašė: Prezidiumo Pirmininkas Stanislavičius Seimelio nariai: Vladas Rybelis, Slavinskas, Bereišis, Meslinas, Kunevičius, K. Čapas, J. Daugvyla, A. Vancevičius, A. Poška, A. Kimontas, V. Samalionis, Gapševisius, K. Digrys, A. Dirsė, M. Zubkevičius, A. Jakaitis.

Kėdainiai. XX a. pr. Kauno miesto muziejaus fondai


Šaltinis: Protestas (1919, Rugsėjo 24). Lietuva (209), p. 2 [žiūrėta 2019-07-18]

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/LNB00AD2076?exId=65202&seqNr=2