1919 m. rugsėjo 21 d. | I-mo Raitelių pulko šventė Žaliajame kalne

Žaliajame kalne, pulko aikštėj I-mo raitelių pulko šventė. Raitelių šokimai, valtižiravimas, kirtimas, kliūtys džymchanų žaislai ir tatolizatoris. Programoj buvo 9 Nr. Griežė karo orkestras; buvo bufetas. Visa aikštė papuošta tautiškomis vėliavomis, iškaišiota eglaitėmis, medžių šakelėmis.

Kauno kronika

Vakar, rugsėjo 21 d., 2 val. popiet buvo Žaliajame kalne, pulko aikštėj I-mo raitelių pulko šventė. Raitelių šokimai, valtižiravimas, kirtimas, kliūtys džymchanų žaislai ir tatolizatoris. Programoj buvo 9 Nr. Griežė karo orkestras; buvo bufetas. Visa aikštė papuošta tautiškomis vėliavomis, iškaišiota eglaitėmis, medžių šakelėmis. Į šventę malonėjo atsilankyti Prezidentas, Vyriausis karo Vadas, Santarvės misijos ir kiti svečiai. Patogesnėj vietoj garbingiem svečiam buvo įsteigta tam tikra tautiškomis spalvomis papuošta estrada.

Visų didžiausią įspūdį žiūrėtojams padarė rikiuotų raitelių ataka ir kardais kirtimas. Atsižymėjusiems kariškiams P. Prezidentas dalyjo dovanas.

Valtižiravime gavo prizus: I – vakmistras Balkauskas, II – puskarin. Sasnauskas, III – kareivis Lisevičius.

Už kardų kirtimąsi gavo prizus I  – puskarin. Sasnauskas, II – puskarin. Morozas, III – puskarin. Jakštas.

Aukštumas kliutyse: I – kareivis baldikas, II – puskarin. Jakštas, III – puskarin. Šusteraitis, IV – puskarin. Tuleika.

Bžinchanų greitumo varžytinėse dalyvavo tiktai karininkai ir pasižymėjo: I eskadrono vadas M. Tumas ir paėmė I prizą, II-rą – karin. Kalina.

Kadangi kuone visa publika norėjo dali[y]vauti tatolizatore, o laiko buvo visai mažai, tai bilietus pardavinėjo tik kelias minutes, ir daugumas negalėjo savo laimės išmėginti.

Vyresniųjų karininkų arklių lenktynės: 1-sios lenktynės I-prišoko karin. Paulauskas. Už jo arklį tatoliz. Išdavė po 18 auks. Antrosios lenktynės: I-jo eskadrono vadas M. Tumas. – Už jo arklį davė po 16 auks.

Puskarinink. Arklių lenktynės: I-mas prišoko ant Vyriausiojo Vado arklio puskarin. Morozas, antras – Jakštas.

Septintas programos numeris del vėlaus laiko buvo praleista.

Raitelis ant žirgo. Panemunė, Kaunas. XX a. pirmoji pusė. Kauno miesto muziejaus fondai


Šaltinis: „Lietuva“, 1919 m. rugsėjo 23 d., Nr. 208, p. 3

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=65201