1919 m. rugsėjo 25 d. | Anglai pripažįsta Lietuvos Nepriklausomybę

Jo Didenybės Britanijos Karaliaus Valdžia yra pranešusi Lietuvos Atstovams savo sutikimą pripažinti Laikinąją Lietuvos Valdžią de facto nepriklausomu vienetu tuo pačiu pagrindu kaip Estų ir Latvių tautas, ir man yra įsakyta tatai pranešti Tamstai.

Anglai pripažįsta Lietuvos Nepriklausomybę

Kaunas, rugsėjo 25 d. 1919

Jo Ekscelencijai Lietuvos Valstybės Prezidentui

Turiu garbės Tamstai pranešti, jog aš gavau per Rygą telegramą iš Užsienio Reikalų Ministerijos, kad Jo Didenybės Britanijos Karaliaus Valdžia yra pranešusi Lietuvos Atstovams savo sutikimą pripažinti Laikinąją Lietuvos Valdžią de facto nepriklausomu vienetu tuo pačiu pagrindu kaip Estų ir Latvių tautas, ir man yra įsakyta tatai pranešti Tamstai.

Tariu Tamstai didžios pagarbos žodį.

Ward Pulkininkas Misijos įgaliotinis

Baltijos kraštams.

Manifestacija Kaune Anglijai pripažinus de facto Lietuvos valstybę. 1919 m. Kauno miesto muziejaus fondai


Šaltinis: Anglai pripažįsta Lietuvos Nepriklausomybę (1919, Rugsėjo 28). Lietuva (213), p. 1 [žiūrėta 2019-07-18]

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/LNB00AD2076?exId=65206&seqNr=1