1919 m. rugsėjo 27 d. | Pedagoginio laikraščio leidimo reikalu

Be krašto apsaugos klausimo, vienas svarbesniųjų klausimų yra švietimo – auklėjimo klausimas. Mūsų ateitis pareis nuo to, kaip mes sugebėsim švietimo-auklėjimo reikalą sutvarkyt.

Pedagoginio laikraščio leidimo reikalu

Be krašto apsaugos klausimo, vienas svarbesniųjų klausimų yra švietimo – auklėjimo klausimas. Mūsų ateitis pareis nuo to, kaip mes sugebėsim švietimo-auklėjimo reikalą sutvarkyt.

Šiandieną švietimo srityj matom dideliausių trūkumų. Auklėjimo–mokymo darbas taip, kaip ligi šiol ėjo, eit negali. Reikia ieškot toj srity naujų kelių; reikia rimtai pagalvot apie mūsų mokslo įstaigų kitokesnį sutvarkymą, apie auklėjimo – mokymo metodžių reformą; reikia giliai susirūpinti apie mūsų mokytojijos padėjimu. Visa tai padaryt tegalima bus susitelkus visoms pedagoginėms jėgoms. Vienas tokių svarbių faktorių, kurs gali palengvint pedagogams susitelkt, yra laikraštis. Laikraščio mokytojai neturi, reikia jį sutvert. Tasai laikraštis turi būti taip vedamas, kad jame mūsų švietėjai galėtų laisvai išsikalbėt, išsisielot. Tokį laikraštį yra sumaniusi leist Švietimo Ministerija. Laikraštis Ministerijos sumanymu bus dviem skyriais – oficialiu ir neoficialiu. Pirmajam skyriuj eis įvairūs Ministerijos įsakymai, nustatymai, programai ir t. T. Antrasai skyrius bus pavestas nuožiūrai tos pedagogų dalies, kuri panorės tame laikraštyj bendradarbiaut. Čia bus duodama vietos įvairiems pedagogikos, didaktikos, metodikos klausimams nagrinėt; čia bus galima aptarinėt visi mokslo įstaigų, auklėjimo sistemų, programų trūkumai; čia bus vietos mokytojijai profesiniai klausimai rišt. Šio antrojo skyriaus tobū[u]lumas pareis nuo pačios mokytojijos. Kuo daugiau jis bus mokytojijos palaikomas, kuo karščiau dėsis į jį mokytojija, tuo geriau tasai laikraštis nušvies įvairius švietimo reikalo trūkumus, tuo greičiau, tobuliau galės būt išrištas švietimo klausimas, tuo aiškiau iškils visi mokytojų gyvenimo vargai.

Todėl labai pageidaujama, kad visi, kurie domisi pedagogijos klausimais, kuriem rūpi, kad švietimo darbas būtų tinkamai sutvarkytas, imtųsi karštai laikraštyj bendradarbiauti. Bendradarbiams statomas tik vienas reikalavimas: ar ką sprendžiant, ar kuo sielojantis, ar ką nors ir aštriausiai, kritikuojant, vaduotis ne savo asmens siauromis užgaidomis, bet švietimo reikalo naudą.

Laikraštis kol kas žada eit vieną kartą į mėnesį. Jeigu susiras pakankamai medžiagos ir ištekliaus, tai jis galės eit ir dažniau. Žinutes, straipsnelius, recenzijas ir t. t. kol kas prašom siuntinėt Knygų leidimo komisijos prie Švietimo Ministerijos vardu.

A. Busilas


Šaltinis: „Lietuva“, 1919, rugsėjo 27 d., Nr. 212, p. 1

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=65205