1919 m. rugsėjo 5 d. | Išsivadavusių iš Rusijos imperijos tautų sąjunga

Netrukus Estų vyriausybė žada sukviesti į derybas visas naujas valstybes, kurios pasiliuosavo nuo rusų. Per tas derybas ir turės paaiškėt, ar tos valstybės sudarys tokią sąjungą ar ne.

Naujų valstybių sąjunga

Lietuvos atstovas Suomiuose (Finliandijoj) p. Gylys nesenai iš Suomių važiavo į Estų žemę, sugrįžo vėl į Suomiją (Finliandiją) ir papasakojo Suomių laikraščiams tokius žinių.

Visoms naujoms valstybėms, kurios pirma buvo po rusais, kaip va: Suomijai, Estijai, Latvijai, Ukrainai, Lietuvai ir Lenkijai dar vis graso didelis pavojus nuo rusų. Kas žino, kaip rusai pasielgs su tomis naujomis valstybėmis, sykį jie vėl bus stiprūs ir galingi. Taigi rusai pavojingi ne tik latviams, lietuviams ir kit. bet ir patiems lenkams. Bet jeigu tos visos naujos valstybės susitartų tarp savęs gyventi geruoju ir visumet eiti išvien, tai rusai, be abejo, nedrįstų tų valstybių užkabinti, nes visų jų jie nelabai įveiktų, nors ir vėl galingi liktų. Taigi, kiekvieno sveikas protas rodos sakyte sako, kad toms naujoms valstybėms tuojau reikia padaryti tam tikrą sutartį ir tarp savęs nesivaidinti. Jeigu ne grobikai lenkai, kuriems niekumet savo neužtenka, tos valstybes jau senai būt susitarusios. Bet dabar jau ir lenkai pradeda suprasti, kad geriausia bus, jeigu jie su savo kaimynais susitars.

Estų vyriausybė išdirbo tam tikrą sutarties plena. Netrukus Estų vyriausybė žada sukviesti į derybas visas naujas valstybes, kurios pasiliuosavo nuo rusų. Per tas derybas ir turės paaiškėt, ar tos valstybės sudarys tokią sąjungą ar ne.

Reikia tikėtis, kad tų naujų valstybių sąjunga bus sudaryta. Ir lenkai tur būt į tą sąjungą prisidės ir turės nusileisti.

Lietuvos vyriausybė visomis pajėgomis palaiko sudarymą tos sąjungos. Tuojau be jokių kliūčių galima sudaryt sąjungą tarp Suomių, Estų, Latvių, Lietuvos ir Ukrainos. Kai lenkai atiduos Lietuvos žemes ir išsikraustys iš Lietuvos, galės ir jie į tą sąjungą dėtis.

Taip pat mano apie lenkus ir ukrainiečiai, nes ir jų žemių lenkai yra paėmę.

Teritorijos, kurias po Pirmojo pasaulinio karo prarado Vokietija, Bulgarija, Austrija-Vengrija ir Rusija


Šaltinis: „Naujų valstybių sąjunga“, Garsas, nr. 4, 1919 m. rugsėjo 5 d., p. 4.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C1C1B0000714240?exId=93544&seqNr=4