1919 m. rugsėjo 7 d. | Laiškas į Redakciją

Iš įvairių vietų manęs klausia, ar tebesidarbuoja LK Moterų Dr-ja? Ar dirba jos įkurta ir laikoma Mergaičių Ūkio Mokykla? Kuriomis sąlygomis ji priima? Kuri jos pakraipa?

Gerbiamoji Redakcija!

Iš įvairių vietų manęs klausia, ar tebesidarbuoja LK Moterų Dr-ja? Ar dirba jos įkurta ir laikoma Mergaičių Ūkio Mokykla? Kuriomis sąlygomis ji priima? Kuri jos pakraipa? Na, ir daug kitokių dalykų mane klausia. Negalėdamas visiems laiškeliu atsakyti, meldžiu G. R. savo laikraščio skiltyse įdėti šį mano atsakymą: 1-a LK Moterų Dr-ja gyva, sveika ir gražiai darbuojasi; 2-a jos įkurta Karmėlavoje Mergaičių Ūkio Mokykla daro pažangos, priima mergaites, moko jas ir lavina; 3-a jos pakraipa gera, nepeiktina: ja galima visai be jokio abejojimo pasitikėti; 4-a Kursas – 2 metų; 5-a mokoma – teorijos ir praktikos – įvairių ūkio šakų greta bendrai lavinamų dalykų: lietuvių kalbos, tikybos, skaičiavimo ir t. t.; 6-a jaunesnių kaip 12 metų nepriima: nuo 12 metų pradėjus į metus nežiūri; 7-a iš kandidačių reikalaujama, kad gerai mokėtų skaityt, rašyt ir skaičiuoti; 8-a prie mokyklos yra bendrabutis; jis duoda valgį, būtą, prižiūri ir t. t.; 9-a kiekviena mokinė moka: už mokslą metams nuo 100 ligi 200 mar., o už laikymą nuo 720 ligi 1580 mar.; 10-a visus darbus – lengviausius ir sunkiausius – atlieka pačios mokinės; 11-a pinigai įmokėti už mokslą negrąžinami, be laiko išvažiavus mokinei; 12-a kiekviena mokinė privalo atsivežti kreitelį; 13-a įvairiais klausimais ir reikalais meldžiu kreiptis į LK Moterų Dr-jos Raštinę Kaune, Pranciškonų gatvėj 4 Nr.; 14-a ar daug naudos turės mergaitės iš ūkio mokyklos? Pigu suprasti: Lietuva – ūkio kraštas; lietuvaitės – ūkininkų dukters: prie ūkio jos gimusios, prie ūkio – bent dauguma – gyvens ir mirs, tai kaipgi galima manyti, kad ūkio mokyklos joms būtų nenaudingos?! Trumpai sakant: nei Lietuva be ūkio mokslo sustiprės, nei lietuvaitės be ūkio mokyklų susilauks geresnės ateities.

Kun. P. Januševičius

Žemaičių kapitulos prelatas

Kun. Povilas Januševičius.
Fotonuotrauka iš kn. Lietuvos albumas. Antras (fotografuotinis) leidimas. Vilnius, 1990, p. 209


Šaltinis: „Lietuva“, 1919 m. rugsėjo 7 d., Nr. 197, p. 4

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=65212